Linh Tinh

Trình tự nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng điện tử

  • Cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến từ ngày 16/3

Tuy nhiên, hiện nay, việc nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mới chỉ được thực hiện thí điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Thuận, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2020.

Quy định về xử phạt chậm nộp phạt vi phạm giao thông

1. Nộp thêm 0,05% tiền phạt chậm nộp

Thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, trừ trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành trên 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Khoản 2 Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012) Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt. tại Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn ghi trong quyết định, người vi phạm sẽ:

– Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt;

– Cứ chậm nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Theo đó,

Số tiền phạt = Tổng số tiền phạt chưa nộp + (Tổng số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp).

Như vậy, người chậm nộp phạt giao thông sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và mỗi ngày phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

2. Cách tính ngày chậm nộp tiền phạt vi phạm.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 153/2013 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 105/2014 / TT-BTC thì số ngày chậm nộp tiền phạt, kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ theo chế độ được tính từ ngày ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày người vi phạm nộp phạt.

Đặc biệt:

– Trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp thì chậm nộp sau 10 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ), kể từ ngày giao, nhận quyết định xử phạt;

– Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm thì thời hạn nộp chậm là 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành;

– Trường hợp không có xác nhận ngày giao, nhận quyết định, ngày quyết định xử phạt có hiệu lực pháp luật mà không cố tình không nhận thì chậm nộp sau 12 ngày (kể cả kể cả ngày nghỉ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt;

– Trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt về thời điểm thu tiền phạt. coi như giao quyết định xử phạt để tính tiền phạt chậm nộp.

xem thêm

  • Chế độ khi con ốm đau vào năm 2020
  • Tổng hợp các khoản phạt bảo hiểm mới nhất

Xem chi tiết bài viết

Trình tự nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng điện tử

#Trình #tự #nộp #phạt #phạm #giao #thông #qua #ngân #hàng #điện #tử

Trình tự nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng điện tử (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngày 30/1/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Một trong các thủ tục hành chính nổi bật chính là hướng dẫn người dân nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử. Như vậy việc nộp ngân sách nhà nước hoàn toàn có thể thực hiện thông qua ngân hàng điện tử.Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng điện tửTheo Nghị định này, người nộp ngân sách nhà nước: là các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.Vì thế, hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cả đối với người vi phạm giao thông cần nộp phạt vào ngân sách.Nộp qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng, người vi phạm tiến hành các bước sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Người vi phạm đăng nhập vào hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng của ngân hàng (như ATM, Internet Banking, Mobile Banking hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác);- Lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử;- Ngân hàng kiểm tra thông tin về tài khoản và điều kiện trích nợ tài khoản.Trường hợp kiểm tra phù hợp thì làm thủ tục chuyển tiền đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thông tin ghi trên chứng từ.Trường hợp kiểm tra không phù hợp, thì gửi thông báo phản hồi chưa thành công cho người nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng để người nộp ngân sách nhà nước thực hiện lại các bước.Ngoài ra, người vi phạm giao thông cũng có thể nộp ngân sách nhà nước qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến từ 16/3Tuy nhiên, hiện nay việc nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia mới chỉ được thí điểm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đà Nẵng và Hải Phòng.Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.Quy định xử phạt chậm nộp phạt vi phạm giao thông1. Nộp thêm 0,05% số tiền phạt chậm nộpThời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, trừ trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó (khoản 2 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012).Đồng thời, theo khoản 1 Điều 78 Luật này, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.Nếu quá thời hạn ghi trong quyết định, người vi phạm sẽ bị:- Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt;- Phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm nộp.Theo đó,Số tiền nộp phạt = Tổng số tiền phạt chưa nộp + (Tổng số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp).Như vậy, người chậm nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đồng thời mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Cách tính ngày chậm nộp phạt vi phạmTheo Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 105/2014/TT-BTC, số ngày chậm nộp tiền phạt gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày người vi phạm nộp phạt.Cụ thể:- Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt;- Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 10 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ;- Trường hợp không có xác nhận ngày giao nhận quyết định, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ, nhưng không do cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt;- Trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để tính tiền chậm nộp phạt.Xem thêmChế độ khi con ốm năm 2020Tổng hợp mức phạt vi phạm lĩnh vực bảo hiểm mới nhất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.