Giáo Dục

Toán 7 Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 51, 52, 53, 54 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải bài tập Bài 10: Tiên đề Ơ-clit. Tính chất của hai đường thẳng song song.

Qua đây, các em sẽ biết cách giải các bài giải bài tập SGK Toán 10 Chương III – Góc và đường thẳng song song trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Giải Toán 7 bài 10: Tiên đề Ơclit. Tính chất của hai đường thẳng song song trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 53, 54 tập 1
  • Bài 3.17
  • Bài 3.18
  • Bài 3.19
  • Bài 3.20
  • Bài 3.21
  • Bài 3.22
  • Bài 3.23

Giải Toán 7 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 53, 54 tập 1

Bài 3.17

Cho hình 3.39, biết rằng mn // pq. Tính số đo góc mHK, vHn.

Câu trả lời gợi ý:

Theo kết quả đầu ra, ta có: mn // pq

=> widehat {mHK} = widehat {HKq} = {70 ^ 0} (hai góc so le trong)

Vì thế widehat {mHK} = {70 ^ 0}

Tôi có mn // pq

=> widehat {vHn} = widehat {HKq} = {70 ^ 0} (hai góc ở vị trí đồng vị)

Vì thế widehat {vHn} = {70 ^ 0}

Bài 3.18

Cho hình 3.40:

Hình 3.40

a) Giải thích tại sao Am // By.

b) Tính số đo góc CDm.

Câu trả lời gợi ý:

a) Quan sát hình:

Chúng ta có: widehat {xBA} = widehat {BAD} = {70 ^ 0}

Hai góc ở vị trí so le trong.

=> Am // By (dấu hiệu của hai đường thẳng song song)

b) Ta có: Am // By (Chứng minh câu a)

=> widehat {tCy} = widehat {CDm} = {120 ^ 0} (hai góc ở vị trí đồng vị)

Vì thế widehat {CDm} = {120 ^ 0}

Bài 3.19

Cho hình 3.41:

Hình 3.41

a) Giải thích tại sao xx ‘// yy’.

b) Tính số đo góc MNB.

Câu trả lời gợi ý:

a) Quan sát hình:

Chúng ta có: widehat {t'Ax '} = widehat {ABy'} = {65 ^ 0}

Hai góc ở cùng vị trí.

=> xx ‘// yy’ (dấu hiệu của hai đường thẳng song song)

b) Ta có: xx ‘// yy’ (Chứng minh a)

=> widehat {x'MN} = widehat {MNB} = {70 ^ 0} (hai góc so le trong)

Vì thế widehat {MNB} = {70 ^ 0}

Bài 3.20

Cho hình 3.42, biết rằng Ax // Dy, widehat A = {90 ^ 0}; widehat {BCy} = {50 ^ 0}. Tính số đo của các góc ADC và ABC.

Hình 3.42

Câu trả lời gợi ý:

Theo kết quả đầu ra, chúng ta có: Ax // By

Một lần nữa chúng tôi có: widehat A = {90 ^ 0}

=> widehat A = widehat {ADC} = {90 ^ 0} (Hai góc ở vị trí đồng vị)

Ta có: Ax // By

=> widehat {ABC} = widehat {BCy} = {50 ^ 0} (Hai góc so le trong)

Vì thế widehat {ADC} = {90 ^ 0}; widehat {ABC} = {50 ^ 0}

Bài 3.21

Cho hình 3.43. Giải thích vì sao:

Hình 3.43

a) Ax ‘// Bởi

b) Bằng HK

Câu trả lời gợi ý:

Nhìn vào bức tranh

a) Chúng tôi có: widehat {xAB} = widehat {ABK} = {45 ^ 0}

Hai góc nào ở vị trí so le trong

=> Ax ‘// By (Dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song)

b) Ta có: Ax ‘// By (chứng minh câu a)

Một lần nữa chúng tôi có: widehat {AHK} = {90 ^ 0}

 Rightarrow widehat {AHK} = widehat {HKB} = {90 ^ 0} (Hai góc đồng vị bằng nhau)

=> Theo HK

Bài 3.22

Cho ABC là một tam giác. Kẻ đường thẳng a qua A và song song với BC. Vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. Vẽ được bao nhiêu đường a và bao nhiêu đường b? Tại sao?

Câu trả lời gợi ý:

Bài 3.22

Theo Tiên đề Ơclit:

+) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng BC có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng BC. Dòng đó là một

+) Qua điểm B nằm ngoài đường thẳng AC có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng BC. Dòng đó là b

Như vậy có thể kẻ 1 đường a, 1 đường b.

Bài 3.23

Cho hình 3.44:

Hình 3.44:

Giải thích vì sao:

a) MN // EF;

b) HK // EF;

c) HK // MN.

Câu trả lời gợi ý:

Nhìn vào hình ta có:

a) Chúng tôi có:

 widehat {MNE} = widehat {NEF} = {30 ^ 0}

Mặt khác, hai góc so le trong

=> MN // EF (Dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song)

b) Chúng tôi có: widehat {DKH} = widehat {DFE} = {60 ^ 0}

Mặt khác, hai góc đồng dư

=> HK // EF (Dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song)

c) Ta có: MN // EF (chứng minh câu a)

HK // EF (chứng minh câu b)

=> HK // MN (tính chất bắc cầu)

Xem chi tiết bài viết

Toán 7 Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

#Toán #Bài #Tiên #đề #Euclid #Tính #chất #của #hai #đường #thẳng #song #song


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.