Tài liệu

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Khai báo thay đổi thông tin nơi cư trú Phiên bản mới nhất hiện nay được sử dụng theo mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú của Bộ Công an.

Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú 2022 được sử dụng trong các trường hợp: đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ khẩu, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin cư trú, xác nhận thông tin cư trú. Mẫu CT01 được in trên khổ giấy A4 (210 mm x 297), in bằng mực đen trên nền trắng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của Mẫu CT01, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú 2022

  • Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú
  • Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú dùng để làm gì?

Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

Mẫu CT01 ban hành
Theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021

KHAI BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Thân mến(Đầu tiên): …………………… .. …………………… …… .. ………… .. ……………………

1. Họ, chữ đệm và tên: ………………………………… …………………….. ……………………. ….

2. Ngày, tháng, năm sinh: …….. / …….. / …… 3. Giới tính: ….. ……. ……………….

4. Số định danh cá nhân / CMND của chủ hộ: ☐☐

5. Số điện thoại liên hệ: ……………………….. 6. E-mail:………………………………………… ….

7. Nơi thường trú: ……………………………………. …………………………………………. ……………………………………….

8. Nơi tạm trú: ……………………………………. …………………………… ….. …………

9. Nơi ở hiện nay: ……………………………………. …………………………………………. ………………………………………….

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………… ……………………..

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ……………………………… ……………………………………………… …………………

12. Mối quan hệ với chủ hộ: …………………… ……………… ……………

13. Số định danh cá nhân / ID của chủ hộ: ☐☐

14. Nội dung đề xuất (2):

……………………………. ……………………………

……………………………. ……………………………

15. Các thành viên trong hộ cùng nhau thay đổi:

TT Họ,
đệm chữ cái
và tên
Ngày sinh Tình dục Số nhận dạng cá nhân / ID Nghề nghiệp, nơi làm việc Mối quan hệ với mọi người đã thay đổi Đang có mối quan hệ với chủ hộ

…..,ngày……tháng….năm…….

Ý kiến ​​của CHỦ NHÀ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ngày…..tháng….năm

Ý kiến ​​của CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..,ngày tháng năm…

Ý kiến ​​của cha và mẹ
HOẶC NGƯỜI BẢO VỆ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày….thángnăm

KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú dùng để làm gì?

Căn cứ Thông tư 56/2021 / TT-BCA, Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú ký hiệu CT01 được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục sau:

  • Đăng ký thường trú;
  • Xóa hộ khẩu thường trú – Tách hộ khẩu;
  • Chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;
  • Đăng ký tạm thời;
  • Xóa đăng ký tạm trú;
  • Gia hạn tạm trú;
  • Khai báo thông tin về nơi cư trú;
  • Xác nhận thông tin cư trú.

Như vậy, mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú dùng để thông báo khi có thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu để gia hạn tạm trú … ban hành kèm theo Thông tư 36/2014 / TT-BCA hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết bài viết

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

#Tờ #khai #thay #đổi #thông #tin #cư #trú


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.