Linh Tinh

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tải xuống Bản in

Ngoài việc giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, việc nâng bậc lương giúp tăng thu nhập cho giáo viên cũng rất quan trọng. Dưới đây là quy trình và thủ tục nâng cấp chức danh các viên chức, mời quý thầy cô tham khảo.

Thủ tục dự thi nâng ngạch công chức

  • 1. Hồ sơ dự thi nâng ngạch giáo viên
  • 2. Lệ phí thi nâng ngạch công chức.
  • 3. Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức
  • 4. Quy trình thực hiện kỳ ​​thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệp.
  • 5. Xác định người trúng tuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
  • 6. Bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức đã được tuyển dụng, thăng hạng.

1. GIA ĐÌNHTài liệu ôn thi nâng ngạch giáo viên

Đơn đăng ký dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

Sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012 / TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý công chức;

– Nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm công chức quản lý;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

– Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Lệ phí thi nâng ngạch công chức.

(Thông tư số 228/2016 / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

a) Chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:

– Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng / thí sinh / lần

– Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng / thí sinh / lần

– Từ 100 ứng viên trở lên: 1.200.000 đ / ứng viên / lần

b) Chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II và hạng III:

– Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng / thí sinh / lần

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng / thí sinh / lần

– Từ 500 trở lên: 500.000 đồng / thí sinh / lần c) Ôn tập 150.000 đồng / bài thi.

3. Điều kiện dự thi, xét thăng hạng viên chức

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm công tác liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

– Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn của chức danh nghề nghiệp ở ngạch cao hơn ngạch hiện tại trong cùng ngành, lĩnh vực;

– Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của Bộ quản lý công chức chuyên ngành.

4. Quy trình thực hiện kỳ ​​thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệp.

Bước 1. Đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách, hồ sơ viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện gửi cơ quan có thẩm quyền cử viên chức dự thi, xét tuyển kèm theo tờ trình danh sách vị trí việc làm. và cơ cấu tổ chức. tên nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ hiện có của đơn vị.

Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền cử công chức dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổng hợp đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, tổ chức sơ tuyển và bổ nhiệm công chức đủ tiêu chuẩn. tham gia các kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Bước 3. Văn bản cử công chức dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi, xét, kèm theo danh sách trích ngang công chức dự thi, xét thăng hạng. theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012 / TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Bước 4. Thẩm quyền quyết định công chức dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

a) Bộ Nội vụ thẩm định, quyết định danh sách công chức dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I.

b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012 / NĐ-CP quyết định danh sách công chức. nhân viên tham gia cuộc thi. dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi được Bộ Nội vụ đồng ý.

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III quyết định danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc tham gia kỳ thi theo quy định của pháp luật. phân công, phân cấp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 5. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, đồng thời thông báo cụ thể thời gian, địa điểm ôn thi (nếu có) và địa điểm tổ chức thi cho thí sinh. đủ tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi. điều kiện dự thi.

Bước 6. Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi và thời gian thi của từng môn thi trên địa bàn. điểm thi.

Bước 7. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đơn đăng ký trực tiếp.

Thời hạn giải quyết:

1. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thông báo thời gian, địa điểm ôn thi (nếu có) và địa điểm thi cho thí sinh. các ứng cử viên. có đủ điều kiện để tham gia.

2. Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi và thời gian thi của từng môn thi. tại địa điểm thử nghiệm.

5. Xác định người trúng tuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

1. Công chức được tuyển dụng trong kỳ thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các môn, trừ các môn được miễn thi theo quy định của pháp luật; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Công chức được tuyển dụng trong đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành về nội dung và hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. chức danh nghề nghiệp. lĩnh vực quản lý.

3. Không được bảo lưu kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

6. Bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức đã được tuyển dụng, thăng hạng.

1. Căn cứ vào thông báo của cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với công chức trúng tuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. xuất hiện như sau:

a) Đối với kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên cao cấp:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quyết định tuyển dụng và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức. ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức được bầu sau khi có ý kiến ​​về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ (đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). của Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội).

b) Đối với kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II căn cứ vào quyết định công nhận kết quả và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. các cơ quan, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với viên chức đã được tuyển dụng. Sau đó, báo cáo kết quả theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này về Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để theo dõi chung.

c) Căn cứ quy định về phân cấp của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012 / NĐ-CP, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi, xét thăng hạng quyết định hoặc ủy quyền quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III đối với viên chức được bầu và báo cáo kết quả theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này về Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để theo dõi chung.

2. Việc xếp lương đối với công chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp sau khi trúng tuyển, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Xem chi tiết bài viết

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

#Thủ #tục #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #viên #chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcHồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thi nâng hạng giáo viên ngoài việc giúp các thầy cô nâng cao trình độ chuyên môn của mình thì việc tăng bậc lương giúp tăng thu nhập cho các thầy cô cũng là điều rất quan trọng. Dưới đây là quy trình và thủ tục nâng hạng chức danh viên chức, mời các thầy cô cùng tham khảo.Thủ tục thi nâng hạng viên chức1. Hồ sơ thi nâng hạng giáo viên2. Lệ phí thi/xét tuyển thăng hạng viên chức3. Điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức4. Quy trình thực hiện thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệp5. Xác định người trúng tuyển thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp6. Bổ nhiệm và xếp lương viên chức trúng tuyển thăng hạng chức danh 1. Hồ sơ thi nâng hạng giáo viên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.2. Lệ phí thi/xét tuyển thăng hạng viên chức(Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:- Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần- Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lầnb) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi3. Điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;- Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.4. Quy trình thực hiện thi nâng ngạch chức danh nghề nghiệpBước 1. Đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xét kèm theo báo cáo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức hiện có của đơn vị.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổng hợp đề nghị của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý, tổ chức sơ tuyển và cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.Bước 3. Văn bản cử viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét kèm theo danh sách trích ngang của viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ.Bước 4. Thẩm quyền quyết định viên chức tham dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:a) Bộ Nội vụ thẩm định và quyết định danh sách viên chức tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I.b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quyết định danh sách viên chức tham dự kỳ thi hoặc tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III quyết định danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét theo phân công, phân cấp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Bước 5. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có) và địa điểm tổ chức thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bước 6. Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi.Bước 7. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.Hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.Thời hạn giải quyết: 1. Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi (nếu có) và địa điểm tổ chức thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi.2. Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi.5. Xác định người trúng tuyển thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp1. Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định của pháp luật; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.2. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.3. Không bảo lưu kết quả các kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp.6. Bổ nhiệm và xếp lương viên chức trúng tuyển thăng hạng chức danh1. Căn cứ thông báo của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện như sau:a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên cao cấp:Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào quyết định trúng tuyển và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển sau khi có ý kiến về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ (đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})b) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II, căn cứ vào quyết định công nhận kết quả và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với viên chức đã trúng tuyển. Sau đó, báo cáo kết quả theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này về Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để theo dõi chung.c) Căn cứ quy định phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng quyết định hoặc ủy quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III đối với viên chức đã trúng tuyển và báo cáo kết quả theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này về Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để theo dõi chung.2. Việc xếp lương đối với viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp sau khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.