Tài liệu

Thông tư 35/2022/TT-BTC

Ngày 16/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2022 / TT-BTC quy định chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.

Theo đó, nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thay đổi trong các trường hợp sau:

  • Đánh giá lại giá trị tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;
  • Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;
  • Thêm hoặc bớt một hoặc nhiều phần của tài sản; (luật mới)
  • Tổn thất một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự kiện bất khả kháng hoặc tác động bất ngờ khác, trừ các trường hợp: tài sản đã được sửa chữa theo quy định của pháp luật về bảo trì đường bộ; Xử lý tài sản theo quy định tại Điều 23 Nghị định 33/2019 / NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.