Linh Tinh

Thông tư 23/2022/TT-BQP Quy chuẩn kỹ thuật về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong mật mã dân sự

QCVN 01: 2022 / BQP

CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BẢO MẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM BẢO MẬT CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ kéo dài đến IP SẢN PHẨM BẢO MẬT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ IPSEC VÀ TLS

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tả kỹ thuật mật mã dùng trong sản phẩm mật mã dân dụng thuộc nhóm sản phẩm bảo mật IP với IPsec và TLS

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu tham khảo

1.4 Giải thích từ ngữ

1.5 Các từ viết tắt

1.6 Ký hiệu

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Quy định chung

2.2 Đặc điểm kỹ thuật mật mã Thông số kỹ thuật

2.2.1 Thuật toán mật mã

2.2.2 Quy định về an toàn và thời gian sử dụng

2.3 Các quy tắc an toàn để sử dụng trong giao thức

2.3.1 Các quy định về an toàn khi sử dụng trong IPsec. giao thức

2.3.2 Các quy định về an toàn sử dụng trong TLSK. giao thức

3 ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ

4 TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC A

NGƯỜI GIỚI THIỆU

…………………………

Xem chi tiết bài viết

Thông tư 23/2022/TT-BQP Quy chuẩn kỹ thuật về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong mật mã dân sự

#Thông #tư #232022TTBQP #Quy #chuẩn #kỹ #thuật #về #đặc #tính #kỹ #thuật #mật #mã #sử #dụng #trong #mật #mã #dân #sự

Thông tư 23/2022/TT-BQP Quy chuẩn kỹ thuật về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong mật mã dân sự (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bảnThông tư 23 2022 BQPThông tư 23/2022/TT-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 4/4 năm 2022 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”.Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được hatienvenicevillas.com.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.Theo đó, đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ Ipsec VPN được phép sử dụng giao thức trao đổi khóa IKEv1, IKEv2 và giao thức đóng gói ESP; đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ TLS VPN được sử dụng giao thức TLS 1.2 và TLS 1.3.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thông tư số 23/2022/TT-BQPBỘ QUỐC PHÒNG——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 23/2022/TT-BQPHà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022THÔNG TƯBan hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”_____________Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ;Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS.Ký hiệu: QCVN 01:2022/BQP.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022.Điều 3. Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ(để b/c);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Thủ trưởng BQP, CN TCCT;- Ban Cơ yếu Chính phủ;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;- Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng/BTTM;- Công báo, Cổng TTĐTCP;- Vụ Pháp chế/BQP;- Cổng TTĐTBQP;- Lưu: VT, BCY. G110.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGThượng tướng Nguyễn Tân Cương(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})QCVN 01:2022/BQPQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MẬT MÃ SỬ DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ THUỘC NHÓM SẢN PHẨM BẢO MẬT LUỒNG IP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ IPSEC VÀ TLSNational technical regulation on cryptographic technical specification used in civil cryptography products under IP security products group with IPsec and TLSMỤC LỤCLời nói đầu1 QUY ĐỊNH CHUNG1.1 Phạm vi điều chỉnh1.2 Đối tượng áp dụng1.3 Tài liệu viện dẫn1.4 Giải thích từ ngữ1.5 Chữ viết tắt1.6 Ký hiệu2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT2.1 Quy định chung2.2 Quy định về đặc tính kỹ thuật mật mã2.2.1 Quy định về thuật toán mật mã2.2.2 Quy định về an toàn, thời gian sử dụng2.3 Quy định về an toàn sử dụng trong giao thức2.3.1 Quy định về an toàn sử dụng trong giao thức IPsec2.3.2 Quy định về an toàn sử dụng trong giao thức TLS3 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ4 TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN5 TỔ CHỨC THỰC HIỆNPHỤ LỤC ATÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………..

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.