Tài liệu

Quyết định 1607/QĐ-NHNN

Ngày 22/09/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607 / QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam. của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014 / TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5% / năm, tăng 0,3% so với quy định cũ. Đồng thời

  • Tăng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,0% / năm lên 5,0% / năm.
  • Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 4,5% / năm lên 5,5% / năm. .

Nội dung Quyết định 1607 / QĐ-NHNN

Xem chi tiết bài viết

Quyết định 1607/QĐ-NHNN

#Quyết #định #1607QĐNHNN


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.