Tài liệu

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là biểu mẫu được lập ra nhằm mục đích chính là nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đánh giá Đảng viên có thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hay không.

Mẫu bản nhận xét Đảng viên nơi cư trú mới nhất được thực hiện theo Quy định 213-QĐ / TW. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú phải ghi rõ nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên nơi cư trú cũng như nhiệm vụ của Đảng viên công tác nơi cư trú. Vậy dưới đây là mẫu bản nhận xét và mẫu bản nhận xét Đảng viên nơi cư trú, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu nhận xét Đảng viên mới nhất 2022

 • Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?
 • Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ / TW
  • Phiếu yêu cầu Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ / TW.
  • Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ / TW
 • Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ / TW
  • Đơn xin ý kiến ​​của Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ / TW.
  • Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ / TW
 • Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những thông tin gì?

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là biểu mẫu do các chi bộ cơ sở lập ra để nhận xét quá trình sinh hoạt của Đảng viên nơi cư trú, công tác.

Mỗi Đảng viên đang công tác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. với mọi người. Căn cứ Quy định số 213-QĐ / TW về trách nhiệm của đảng viên là phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, ghi nhiệm vụ của đảng viên nơi công tác. nơi cư trú. cư trú như sau:

 • Tiên phong gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và người dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước;
 • Tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, đóng góp ý kiến ​​vào các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố;
 • Là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các chi hội, ban công tác mặt trận để nắm tình hình tiếp dân, phản ánh kịp thời ý kiến ​​của nhân dân đến các cơ quan nhà nước có liên quan. sự ủy quyền;
 • Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên;
 • Tích cực tham gia và vận động các thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia các phong trào thi đua của địa phương, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong khu dân cư;
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và báo cáo kịp thời khi thay đổi nơi cư trú.

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ / TW

Phiếu yêu cầu Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ / TW.

ĐẢNG BỘ……………………..

BAN ĐẢNG (CHỈ ỦY BAN) …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………..,ngày…………...tháng……….năm…………

MẪU CÂU HỎI
Chi cục lưu trú

Thân mến: ………………………………………………. …..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ / TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy / chi bộ……………………..kính đề nghị cấp ủy cho ý kiến ​​đối với đảng viên.………….……………...tại nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).

T / M BÊN CHÚNG TÔI (CHỈ ỦY BAN)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ / TW

Mô hình 3-213

UBND phường, thị trấn

Chi nhánh…………………… ..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

,ngày…….tháng……năm………

LÁ PHIẾU BÌNH LUẬN
Các thành viên trong nhóm thường xuyên giữ liên lạc với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Cấp ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, xóm, khu phố, tổ dân phố đã thống nhất nhận xét đảng viên. …………………………………………như sau :

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt

Làm gương

Không nêu gương

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân khu dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương.

Hình mẫu hàng đầu

Mô hình vai trò

Không mẫu mực

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do Đảng ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ

Tham gia không đầy đủ

Không tham gia

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm tình hình nhân dân; phản ánh ý kiến ​​của người dân đến các cấp có thẩm quyền. Tích cực tham gia ý kiến ​​với cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực

Thường xuyên

Không thường xuyên

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối đoàn kết gắn bó, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực

Tích cực

Chưa hoạt động

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên thực hiện chưa tốt.

Khen

Không đề nghị

Cân nhắc xử lý

7. Các ý kiến ​​khác

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐẢNG
Xã, phường, thị trấn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chi nhánh T / M

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ / TW

Đơn xin ý kiến ​​của Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ / TW.

ĐẢNG BỘ……………..

ĐẢNG BỘ ……………………….

BỮA TIỆC CỘNG MỸ PHẨM VIỆT NAM NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮMộtHoa Kỳ

……., ngày…. tháng …. năm ………

MẪU CÂU HỎI
Chi cục lưu trú

Thân mến: – Tiểu ban …………………………………………………….

– Đảng bộ…………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 76-QĐ / TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên công tác trong cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi ủy cơ sở và nêu gương. hình thức thực hiện nghĩa vụ của nơi cư trú. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh kính đề nghị Đảng ủy chi bộ ………… .., Đảng ủy …………………… .có nhận xét, góp ý đối với đảng viên ………… . ……………………. tại nơi cư trú.

T / M BAN ĐẢNG
PHÓ THƯ KÝ

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ / TW

TỈNH THÀNH PHỐ …
Hội đồng thành phố ………………………
Đảng bộ (chi bộ) …………………..
Chi bộ ấp, khu phố …
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………, ngày tháng năm……

LỜI BÌNH LUẬN CỦA ĐẢNG VIÊN NĂM 20..
(Theo quy định 76-QĐ / TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị)

– Họ và tên đảng viên: …………….. sinh hoạt chi bộ: ………………. .. …..

– Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): … ………………………. ……….

– Cư trú tại (số nhà, đường phố, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã): ……

– Chi ủy, chi bộ khu phố (ấp) ………………………….. Ý kiến ​​của đồng chí:…. ……………………….. như sau:

1Bạn và gia đình tham gia các hoạt động của tổ dân phố, thôn, (khu phố) như thế nào? (trình độ, tinh thần ….)

……………………………. ………….

……………………………. ………….

……………………………. ………….

2. Bạn và gia đình của bạn có mối quan hệ như thế nào với những người nơi bạn sống?

……………………………. ………….

……………………………. ………….

……………………………. ………….

3. Nếp sống được thể hiện ở nơi ở như thế nào?

……………………………. ………….

……………………………. ………….

……………………………. ………….

4. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước ở địa phương như thế nào?

……………………………. ………….

……………………………. ………….

……………………………. ………….

5. Những vấn đề cần chú ý (nếu có):

……………………………. ………….

……………………………. ………….

……………………………. ………….

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Chi nhánh T / M
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những thông tin gì?

– Phiếu xin ý kiến ​​của Chi nhánh Văn phòng nơi cư trú như sau:

 • Bên trái: Đảng ủy …., Đảng ủy (chi ủy) …..,
 • Bên phải: Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đơn xin ý kiến ​​của chi nhánh văn phòng nơi cư trú
 • Thân mến:
 • Thực hiện Quy định số 213-QĐ / TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
 • Đảng ủy / chi bộ …………………… .. kính đề nghị cấp ủy nhận xét đảng viên …………………… nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).
 • T / M Đảng ủy (chi ủy) ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên.

– Hình thức đánh giá:

 • Bên trái: Đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ …..,
 • Bên phải: Đảng Cộng sản Việt Nam
 • BÌNH LUẬN: Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
 • Sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố, cấp ủy thống nhất nhận xét đảng viên … về sinh hoạt Đảng.
 • Xác nhận của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn; T / M CN: ký, ghi rõ họ tên.

Xem chi tiết bài viết

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú

#Phiếu #nhận #xét #Đảng #viên #nơi #cư #trú


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.