Linh Tinh

Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến ​​của trẻ em về những vấn đề liên quan đến trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu giấy đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em hoatieu.vn xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

Mẫu giấy đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

  • 1. Mẫu đơn đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em là gì?
  • 2. Nội dung giấy đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

1. Mẫu đơn đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em là gì?

Đây là mẫu biên bản được ban hành theo Thông tư số 29/2019 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em. Mẫu được dùng để xác nhận việc trẻ đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em thông qua sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

2. Nội dung giấy đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

GIỌNG NÓI THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …….…….………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……. …………………… Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………………

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………

Tôi được bầu tham gia diễn đàn trẻ em …………………….

Thời gian lưu: …………. …………………. ………………. ………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………

Tôi hiểu rằng lợi ích của việc tham gia diễn đàn trẻ em:

– Gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Được trang bị kiến ​​thức, kỹ năng về quyền trẻ em và quyền tham gia của trẻ em. Tôi đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em.

Bọn trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH, MẸ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở: ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Email (nếu có): …………………………………………………………………………………………

Là Cha Mẹ Người đại diện theo pháp luật

Đồng ý cho …………………… .. (ghi rõ họ tên của trẻ) tham gia diễn đàn trẻ em từ ngày …… .. đến. ngày tháng năm……

Cha / Mẹ / Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

#Phiếu #đồng #tham #gia #diễn #đàn #trẻ

Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em. Sau đây nội dung chi tiết biểu mẫu Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc.Mẫu phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em1. Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em là gì2. Nội dung Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em1. Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em là gìĐây là mẫu phiếu được ban hành theo Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em. Mẫu phiếu dùng để xác nhận đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em của cá nhân trẻ em thông qua sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Nội dung Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ emCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EMHọ và tên: ………………………………………………………………………………Ngày sinh: …….…….………………………………………………………………….Địa chỉ nơi ở: …….……………………Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………………Email (nếu có): …………………………………………………………………………Em được bầu chọn tham gia diễn đàn trẻ em …….……………………………………Thời gian tổ chức: ………….………………….……………….………………………Địa điểm: ………………………………………………………………………………Em hiểu rằng, lợi ích của việc tham gia diễn đàn trẻ em:- Được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tới đại diện các cơ quan, tổ chức và cá nhân;- Được trang bị kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em. Em đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em.Trẻ em(Ký, ghi rõ họ và tên)Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ, HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPHọ và tên: ……………………………………………………………………………………………Địa chỉ nơi ở: ………………………………………………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………Là Cha □ Mẹ □ Người đại diện hợp pháp □Đồng ý cho ………………………………………………………………(ghi rõ họ và tên của trẻ em) tham gia diễn đàn trẻ em từ ngày …….. đến ngày ….. tháng …… năm……Cha/Mẹ/Người đại diện(Ký, ghi rõ họ và tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.