Tài liệu

Nội quy Đại hội Chi bộ mới nhất

Quy chế của Đại hội Đảng bao gồm 4 khuôn mẫu được thiết lập để đưa ra các quy định, quy tắc và tiêu chuẩn chung yêu cầu mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đã đề ra trong nhiệm kỳ. Nội quy đại hội đảng bộ gồm nội quy đại hội đảng bộ cơ sở, thời gian đại hội, trong và ngoài giờ làm việc của đại hội, đảng viên….

Quy chế Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

3- Đề cử danh sách nhân sự do ủy ban triệu tập đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn đề cử và đề cử.

4- Tổng hợp danh sách những người được ứng cử và đề cử; đề xuất những trường hợp xin rút và không có tên trong danh sách cử tri, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

5- Lấy phiếu xin ý kiến ​​của đại hội đối với những người ứng cử, đề cử. Lập danh sách cử tri, lấy phiếu của đại hội để thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

6- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của Ban kiểm phiếu, phổ biến nội quy, thủ tục bầu cử trong đại hội.

7- Trả lời ý kiến ​​của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Điều 4: Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội

1- Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2- Đoàn Chủ tịch Đại hội phân công điều hành công việc của Đại hội.

III- NHÓM BẢO MẬT HỘI NGHỊ

Điều 5: Tập đoàn Thư ký đại hội là đảng viên chính thức. Tiểu ban đề xuất số lượng và danh sách Ban Thư ký. Quốc hội biểu quyết bằng giơ tay (có thẻ đảng) số và danh sách đó.

Ban Thư ký giúp việc Đại hội đồng do Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành.

Điều 6: Nhiệm vụ của Tổng thư ký

1- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến ​​thảo luận, dự thảo văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn chủ tịch, của Đại hội liên quan đến đại hội.

2- Giúp Đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử để lập danh sách bầu cử trước khi bầu ban kiểm phiếu.

3- Quản lý, cấp phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Tiếp nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới toàn bộ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.

IV BAN CHỌN LỌC

Quy tắc thứ 7: Ban kiểm phiếu là cơ quan trợ giúp bầu cử của Đại hội đồng do Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng giới thiệu và phê chuẩn. Ban kiểm phiếu gồm một số đảng viên chính thức trong đại hội, những đảng viên không có tên trong danh sách cử tri.

Số lượng Ban kiểm phiếu tại Đại hội do Đoàn Chủ tịch Đại hội lựa chọn và giới thiệu; Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

– Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, phát phiếu bầu trực tiếp cho đại biểu, kiểm đếm số phiếu đã phát và số phiếu thu về để báo cáo Đại hội; kiểm phiếu.

– Xem xét và kết luận các phiếu bầu không hợp lệ và các khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội.

– Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển Đoàn Chủ tịch Đại hội để giao cho cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

V- ĐẢNG VIÊN

Điều 9: Các đảng viên tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế làm việc, nội quy, quy chế đã ban hành.

VI- CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ NÓI TRONG TRÒ CHƠI

Điều 10: Phát biểu tại Đại hội đồng:

1- Chỉ đảng viên mới được phát biểu ý kiến ​​tại đại hội. Khi phát biểu ý kiến, các em giơ tay để Đoàn Chủ tịch Đại hội mời phát biểu ý kiến.

2- Đảng viên phát biểu phải chuẩn bị nội dung, đúng trọng tâm, thời gian phát biểu không quá 5 phút.

3- Bài viết của đảng viên gửi Đoàn chủ tịch đại hội có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại đại hội.

Điều 11: Chế độ bảo mật thông tin của Đại hội:

1- Đảng viên tham dự Đại hội phải thực hiện đúng chế độ sử dụng, quản lý tài liệu Đại hội theo quy định, không được phép lưu hành tài liệu Đại hội và các ấn phẩm chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua. sự cho phép.

2- Đoàn Chủ tịch quyết định các thông tin của Đại hội.

VII- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Đảng viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 20 ….. – 20 …..). Đảng viên nào vi phạm tùy theo mức độ có thể phải xem xét tư cách đảng viên.

HỘI NGHỊ

BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………..

Nhiệm kỳ …….. 20 …..20 …..

Xem chi tiết bài viết

Nội quy Đại hội Chi bộ mới nhất

#Nội #quy #Đại #hội #Chi #bộ #mới #nhất


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.