Linh Tinh

Nhà nước pháp quyền là gì?

Các nguyên tắc của luật pháp là gì? Ở Việt Nam, mọi hoạt động hàng ngày của người dân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đó là một biểu hiện của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy pháp quyền là gì? Đặc điểm của nhà nước pháp quyền là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn.

Đặc điểm của nhà nước pháp quyền

 • 1. Nhà nước pháp quyền là gì?
 • 2. Nhà nước pháp quyền là gì?
 • 3. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền
 • 4. Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • 5. Ví dụ về nhà nước pháp quyền
Ngày nay, các quốc gia và tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là nguyên tắc quản lý nhà nước.

1. Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền (trong tiếng Anh là Rule of law; có liên quan chặt chẽ với nó trong tiếng Đức, Rechtstaut và trong tiếng Pháp, Etatde Droit) là một khái niệm mở. Tùy theo tình hình chính trị, lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp luật của mỗi nước và quan niệm chính trị – pháp luật của mỗi người trong mỗi thời đại mà khái niệm nhà nước pháp quyền có nội hàm rộng, hẹp khác nhau. .

Nhà nước pháp quyền có thể được hiểu một cách chính xác nhất như sau:

Nhà nước pháp quyền là tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.

Ngày nay, các quốc gia và tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là nguyên tắc quản lý nhà nước. Trong đó:

– Pháp luật là tối quan trọng mà mọi chủ thể kể cả nhân dân và nhà nước đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật và phải tuân theo pháp luật;

– Luật đó phải là luật bảo vệ công lý, lẽ công bằng và công lý, bảo vệ quyền con người và;

– Pháp luật đó được hình thành một cách dân chủ chứa đựng các giá trị quốc gia, dân tộc và quốc tế.

2. Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là Nhà nước lấy pháp luật làm cơ sở pháp lý thống nhất quản lý mọi hoạt động của nhà nước, xã hội và mọi công dân, lấy pháp luật làm tiêu chuẩn để phân biệt tính hợp pháp. và bất hợp pháp; những điều nên làm và không nên làm trong việc thực thi pháp luật của các cơ quan và nhân viên nhà nước, trong việc tuân thủ pháp luật của mọi công dân, nói tóm lại, một nhà nước tuân theo một trật tự pháp luật độc quyền và tư thù, các quyền công dân dân chủ được đảm bảo.

Nhà nước pháp quyền, với định nghĩa cơ bản nhất là không ai đứng trên pháp luật hoặc ngoài pháp luật và mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân theo pháp luật.

Có lẽ ứng dụng quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền là nguyên tắc chính phủ chỉ có thể thực hiện quyền lực một cách hợp pháp theo luật được thành văn và lưu hành rộng rãi. Những luật đó được thông qua và thực thi theo các bước được gọi là thủ tục tố tụng. Nguyên tắc này nhằm ngăn chặn sự cai trị độc đoán dù là lãnh đạo chuyên quyền hay lãnh đạo quần chúng. Vì vậy, nhà nước pháp quyền chống cả độc tài và vô chính phủ

3. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền

– Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của dân chủ: Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực hiện nền dân chủ, bảo đảm quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.

– Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền được xây dựng một cách chặt chẽ và hoàn chỉnh, có tính chất bắt buộc đối với mọi chủ thể.

Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò cơ bản điều chỉnh mọi hoạt động của Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

– Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và bảo đảm quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.

– Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước được xác định chặt chẽ về mặt pháp luật và bình đẳng.

– Quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo nguyên tắc dân chủ: phân chia quyền lực và kiểm soát quyền lực.

Quyền lực nhà nước không tập trung ở một người, ở một cơ quan mà được phân công (phân chia) giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời, việc tổ chức và thực thi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng các cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể cả bên trong và bên ngoài bộ máy nhà nước.

4. Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra vào các cơ quan quyền lực.
Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.

Các chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:

Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Nhà nước ta sử dụng mọi quyền lực của mình để ngăn chặn, chặn đứng mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm phạm an ninh. ổn định chính trị quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Chức năng tổ chức, xây dựng và bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

 • Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 • Tổ chức xây dựng và quản lý văn hoá, giáo dục, khoa giáo.
 • Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

Xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong đó chức năng tổ chức và xây dựng là cơ bản nhất, giữ vai trò quyết định.

5. Ví dụ về nhà nước pháp quyền

Ví dụ: Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

– Mọi chủ thể kể cả nhân dân và nhà nước đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật và phải tuân theo pháp luật. Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra vào các cơ quan quyền lực.

Nhà nước và công dân đều thừa nhận tính tối cao của pháp luật. Pháp luật thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Hệ thống pháp luật nước ta bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất, quy định các quyền con người, quyền tự do dân chủ, điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ các quyền và tự do của con người. công bằng, lý, quyền và lợi ích của mọi chủ thể.

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta khi ban hành đều phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục. Nội dung các quy định của pháp luật phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, chứa đựng các giá trị văn hóa của đất nước, con người. Đồng thời, các văn bản pháp luật này cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bài viết trên đây đã trả lời câu hỏi Nhà nước pháp quyền là gì? Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

 • Bản lĩnh dân tộc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể hiện ở tính kế thừa và phát huy?
 • Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?
 • Đáp án cuộc thi Tìm hiểu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công nhân và tổ chức công đoàn năm 2022

Xem chi tiết bài viết

Nhà nước pháp quyền là gì?

#Nhà #nước #pháp #quyền #là #gì

Nhà nước pháp quyền là gì?Khái niệm và đặc trưng của nhà nước pháp quyền (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nhà nước pháp quyền là gì? Tại Việt Nam, tất cả mọi hoạt động thường ngày của người dân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đó là biểu hiện của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy Nhà nước pháp quyền là gì? Đặc điểm của nhà nước pháp quyền ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn.Đặc trưng của nhà nước pháp quyền1. Pháp quyền là gì?2. Nhà nước pháp quyền là gì?3. Đặc điểm nhà nước pháp quyền4. Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam5. Ví dụ về nhà nước pháp quyềnNgày nay, các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là một nguyên tắc quản trị nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Pháp quyền là gì?Pháp quyền (trong tiếng Anh là the Rule of law; gần gũi với nó trong tiếng Đức là Rechtstaut và trong tiếng Pháp là Etatde Droit) là một khái niệm mở. Tùy thuộc vào hoàn cảnh chính trị, lịch sử, truyền thống văn hóa, pháp luật của mỗi quốc gia và quan niệm chính trị – pháp lý của mỗi người trong từng thời điểm mà khái niệm pháp quyền có nội hàm rộng, hẹp khác nhau.Có thể hiểu một cách chính xác nhất về pháp quyền như sau:Pháp quyền là Tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.Ngày nay, các quốc gia và các tổ chức trên thế giới đều thừa nhận pháp quyền là một nguyên tắc quản trị nhà nước. Trong đó:- Pháp luật có tính tối thượng mà mọi chủ thể bao gồm cả người dân và nhà nước đều bị điều chỉnh bởi pháp luật và đều phải tuân thủ pháp luật;- Pháp luật đó phải là pháp luật bảo vệ công lý, công bằng và lẽ phải, bảo vệ quyền con người và;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Pháp luật đó được hình thành một cách dân chủ chứa đựng các giá trị của quốc gia, dân tộc và quốc tế.2. Nhà nước pháp quyền là gì?Nhà nước pháp quyền là Nhà nước lấy pháp luật làm cơ sở pháp lí thống nhất cho việc điều hành mọi mặt hoạt động của nhà nước, của xã hội, của mọi công dân, dùng pháp luật làm chuẩn mực để phân biệt tính hợp pháp và không hợp pháp; việc được làm và không được làm trong thi hành pháp luật của các cơ quan và cán bộ nhân viên nhà nước, trong việc tuân thủ pháp luật của mọi công dân, tóm lại là một nhà nước phục tùng một trật tự pháp lí loại trừ tình trạng vô chính phủ và tư nhân phục thù, các quyền dân chủ công dân đều được bảo đảm.Nhà nước pháp quyền, với định nghĩa căn bản nhất là không có ai ở trên luật hay ngoài luật, và mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải tuân theo pháp luật.Có lẽ ứng dụng quan trọng nhất của pháp quyền là nguyên tắc rằng chính quyền chỉ thực thi quyền hành một cách hợp pháp theo các luật được soạn thảo ra và phát hành rộng rãi. Những luật đó được thông qua và thực thi theo đúng các bước được gọi là thủ tục pháp lý. Nguyên tắc này nhằm mục đích ngăn ngừa sự cai trị độc đoán dù cho đó là lãnh đạo chuyên quyền hay quần chúng lãnh đạo. Chính vì vậy, pháp quyền chống lại cả chế độ độc tài lẫn tình trạng vô chính phủ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Đặc điểm nhà nước pháp quyền- Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ: Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.- Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hệ thống pháp lý của nhà nước pháp quyền được xây dựng chặt chẽ, hoàn chỉnh có giá trị bắt buộc đối với mọi chủ thể.Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước- Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và đảm bảo quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.- Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước được xác định chặt chẽ về phương diện luật pháp và mang tính bình đẳng.- Quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo các nguyên tắc dân chủ: phân công quyền lực và kiểm soát quyền lực.Quyền lực nhà nước không tập trung vào một người, vào một cơ quan, mà được phân công (phân chia) giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Đồng thời, việc tổ chức và thực thi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ với các cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể kể cả bên trong bộ máy nhà nước và bên ngoài bộ máy nhà nước.4. Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Các chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam:- Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Nhà nước ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến nền an ninh quốc gia, đến sự ổn định chính trị trong nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.- Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.Xây dựng hệ thống pháp luật để đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.Hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong đó có chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định.5. Ví dụ về nhà nước pháp quyềnVí dụ: Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.- Mọi chủ thể, bao gồm cả người dân và nhà nước đều bị điều chỉnh bởi pháp luật và đều phải tuân thủ theo pháp luật. Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra các cơ quan quyền lực(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nhà nước, công dân đều thừa nhận tính tối cao của pháp luật. Pháp luật thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân.Hệ thống pháp lý nước ta bao gồm các văn bản pháp luật mà trong đó Hiến pháp có giá trị pháp lý cao nhất đều quy định về các quyền con người, quyền tự do dân chủ, điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền và lợi ích của mọi chủ thể.Tất cả hệ thống văn bản pháp luật nước ta khi được ban hành đều phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục. Nội dung các quy định pháp luật phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, chứa đựng những giá trị văn hóa của quốc gia, dân tộc. Đồng thời các văn bản pháp luật này cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế.Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Nhà nước pháp quyền là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.Tính dân tộc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện ở kế thừa và phát huy?Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của?Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.