Linh Tinh

Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo

Tải xuống Bản in

Mẫu thẩm định sản phẩm quảng cáo là gì? Phiếu lấy ý kiến ​​thẩm định bao gồm những gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Phiếu lấy ý kiến ​​đánh giá sản phẩm quảng cáo

  • 1. Định nghĩa Phiếu lấy ý kiến ​​thẩm định sản phẩm quảng cáo là gì?
  • 2. Đơn đăng ký thẩm định sản phẩm quảng cáo

1. Định nghĩa Phiếu lấy ý kiến ​​thẩm định sản phẩm quảng cáo là gì?

Phiếu lấy ý kiến ​​đánh giá sản phẩm quảng cáo là phiếu lấy ý kiến ​​được lập ra để ghi lại ý kiến ​​đánh giá sản phẩm quảng cáo. Mẫu nêu rõ nội dung cần chỉnh sửa, sự phù hợp của nội dung sản phẩm …

2. Đơn đăng ký thẩm định sản phẩm quảng cáo

BỘ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
VÀ ĐI DU LỊCH
CỤC VĂN HÓA CƠ BẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… / VHCS-QC
Thẩm định sản phẩm quảng cáo

Hà Nội, ngàythángnăm 20 …

Kính gửi: ………… (Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định)

Căn cứ đề nghị của (tổ chức, cá nhân) về việc thẩm định sản phẩm quảng cáo … (tên sản phẩm) trong đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo ngày … tháng .. năm …. Sau khi Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo họp xét nội dung sản phẩm quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo) có ý kiến ​​thẩm định như sau:

1. Sự phù hợp của nội dung sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật về quảng cáo.

2. Nội dung cần chỉnh sửa (nếu có)

Trên đây là ý kiến ​​thẩm định về sản phẩm quảng cáo, gửi … (Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định) nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi thực hiện quảng cáo. /.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng, mục sư (báo cáo);
– Phó (báo cáo);
– Lưu: VT, QC (02), (tên người soạn thảo văn bản thẩm định).

GIÁM ĐỐC

Phiếu lấy ý kiến ​​đánh giá sản phẩm quảng cáo

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo

#Mẫu #kiến #thẩm #định #sản #phẩm #quảng #cáo

Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo là gì? Mẫu bản ý kiến thẩm định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu ý kiến về việc thẩm định sản phẩm quảng cáo1. Định nghĩa mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo là gì?2. Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo1. Định nghĩa mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo là gì?Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo là mẫu bản ý kiến được lập ra để ghi chép về ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáo. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu chỉnh sửa, sự phù hợp của nội dung sản phẩm…2. Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáoBỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCHCỤC VĂN HÓA CƠ SỞ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:…/VHCS-QCV/v thẩm định sản phẩm quảng cáoHà Nội, ngày…tháng…năm 20…Kính gửi:………… (Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định)Căn cứ yêu cầu của (tổ chức, cá nhân) về việc thẩm sản phẩm quảng cáo…(tên sản phẩm) tại đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo ngày… tháng.. năm…. Sau khi Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo họp xem xét nội dung sản phẩm quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở (Thường trực Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo) có ý kiến thẩm định như sau:1. Sự phù hợp của nội dung sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật về quảng cáo….2. Nội dung yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)…Trên đây là ý kiến thẩm định về sản phẩm quảng cáo, gửi… (Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định) nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi quảng cáo./.Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Thứ trưởng (để báo cáo);- Lưu: VT, QC(02), (tên người soạn thảo văn bản thẩm định).CỤC TRƯỞNG(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu ý kiến thẩm định sản phẩm quảng cáoMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *