Linh Tinh

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế 2022

Tải xuống

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản được lập ra khi có sự họp bàn về việc phân chia di sản thừa kế của các thành viên trong gia đình. Mẫu văn bản chia thừa kế trong đó nêu rõ các thành viên trong gia đình được chia, nội dung phân chia tài sản và có sự chứng kiến ​​của công chứng viên hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. …… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế tại đây.

Sau khi xác định được hàng thừa kế và xác định được những người được hưởng di sản thì mới được chia di sản. Trong quá trình phân chia tài sản thừa kế thì không thể thiếu được mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế được soạn thảo chi tiết và đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là 2 văn bản phân chia di sản thừa kế thông dụng nhất có hướng dẫn chi tiết cách viết.

Văn bản mẫu phân chia di sản thừa kế

  • 1. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 1
  • 2. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 2
  • 3. Hướng dẫn cách viết mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế.

1. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỒNG Ý

PHÂN BỐ DI SẢN

Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà) …………sinh năm ……., mang số chứng minh nhân dân …………. do …………. cấp ngày… ../… ../ ……., đăng ký thường trú tại: ……………… …..

2. Ông (Bà) …………sinh năm ……., mang số chứng minh nhân dân …………. do …………. cấp ngày… ../… ../ ……., đăng ký thường trú tại: ……………… …..

3. Ông (Bà) …………sinh năm ……., mang số chứng minh nhân dân …………. do …………. cấp ngày… ../… ../ ……., đăng ký thường trú tại: ……………… …..

4. Ông (Bà) …………sinh năm ……., mang số chứng minh nhân dân …………. do …………. cấp ngày… ../… ../ ……., đăng ký thường trú tại: ……………… …..

5. Ông (Bà) …………sinh năm ……., mang số chứng minh nhân dân …………. do …………. cấp ngày… ../… ../ ……., đăng ký thường trú tại: ……………… …..

Chúng tôi đã cùng nhau soạn thảo văn bản này để thống nhất việc phân chia di sản thừa kế với các nội dung sau:

1. Về người để lại di sản và người để lại di sản:

– Người để lại di sản: Ông …………sinh năm …… .., mất ngày…. /…. /… .. Quê quán: …………………….

– Di sản: Di sản của ông ………… .. được chia trong hợp đồng này là: Quyền sở hữu / quyền sử dụng ½ (một phần hai) căn nhà và thửa đất tại: Plot No. …………tờ bản đồ Không …………Địa chỉ: ……………………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số …………., Mã số …………; Số hồ sơ gốc: …………. / QĐUB do Ủy ban nhân dân cấp ………… .. cấp ngày…. /…. / …… ..

– Trước khi chết, ông …… .. không để lại di chúc và không để lại nghĩa vụ tài sản.

2. Về quan hệ thừa kế:

  • Cha mẹ ruột của anh ấy ………… đều đã chết trước anh ấy ………….
  • Ông nội ………. có vợ là bà ………… và 04 (bốn) con đẻ gồm: ……………………………………………………

3. Nội dung của thỏa thuận:

– Theo quy định của pháp luật, người thừa kế di sản của ông …………., Gồm (05) là bà ………… .. và (04) con đẻ ………………… …

– Tại văn bản này, chúng tôi, những người tham gia khai nhận di sản thừa kế (có giấy tờ tùy thân và địa chỉ ghi trong văn bản) thống nhất khai nhận di sản thừa kế toàn bộ là di sản của ông …………. được đề cập trong văn bản.

– Các con của ông ………… .đồng ý chia di sản thừa kế mà mỗi người được hưởng của ông …………. cho người mẹ là ………… ..

– Bà …………. đồng ý nhận số cổ phần được tặng cho nêu trên, đồng thời kết hợp với phần thừa kế mà bà được hưởng từ ………… của ông, để trở thành người thừa kế duy nhất toàn bộ di sản của ông …………. … .. được nêu trong văn bản.

Kể từ ngày ký thỏa thuận này, Bà …………. Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu / quyền sử dụng đối với toàn bộ căn nhà và thửa đất tại: Land thửa số …..tờ bản đồ Không ………….Địa chỉ: …………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số …………mã số ………….; Số hồ sơ gốc: ………….do Ủy ban nhân dân cấp …… .. ngày…. /…. /…. trên, phù hợp với quy định của Pháp luật.

* Quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng:

– Nhận phần di sản mà các đồng thừa kế đã thoả thuận tặng cho kèm theo các giấy tờ liên quan đến tài sản nói trên.

– Hoàn thành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và nộp các loại thuế, phí. phí liên quan.

– Đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đã nêu trong tài liệu.

4. Cam kết của những người tham gia phân chia di sản:

Chúng tôi, những người tham gia thỏa thuận phân chia di sản này xin tuyên bố rằng:

– Các thông tin về nhân thân, di sản và các giấy tờ liên quan đến di sản thừa kế do chúng tôi cung cấp trong Hợp đồng phân chia di sản này là đúng sự thật.

– Không bỏ sót, không giấu diếm người thừa kế theo quy định của pháp luật; Ngoài những người thừa kế có tên được đề cập trong tài liệu, anh ấy ……. không có người thừa kế nào khác. Nếu còn ai chứng minh được là người thừa kế hợp pháp của bạn …… .. thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc bồi thường bằng tài sản của mình nếu có thiệt hại xảy ra. xảy ra, và không yêu cầu Công chứng viên chứng nhận tài liệu này để chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những điều này.

– Chưa ai trong chúng tôi có hành vi dẫn đến việc di sản thừa kế bị truất quyền thừa kế theo quy định của Pháp luật.

Di sản nói trên không bị tranh chấp, kê biên, thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu / người sử dụng chưa chấp hành thì không được dùng để bảo đảm nghĩa vụ. khác.

– Thỏa thuận này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia, tặng cho di sản thừa kế trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của bất kỳ ai trong chúng tôi.

– Bản thân đã đọc / nghe đọc lại toàn bộ tài liệu, hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi lập văn bản và tự nguyện ký tên / điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

CÁC BÊN THAM GIA CỦA THỎA THUẬN

XÁC NHẬN CỦA THÔNG BÁO

2. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
__________

GIẤY TỜ PHÂN BỐ SỞ HỮU HẠN CHẾ

Chúng tôi gồm:……………………………………… .. …

… ……………………………………………… ……..

Chúng tôi là người thừa kế theo ….. (5) của Mr./Ms. .. cấp ngày …….. / …… …. / ………. theo Giấy chứng tử số ……… …….. do Ủy ban nhân dân ……… cấp ngày ………. / ………. / ……….. Chúng tôi đã thoả thuận về việc phân chia di sản thừa kế của ông / bà …… để lại như sau (7): ………….. ……………………………

… ……………………………………………… ……..

… ……………………………………………… ……..

Chúng tôi xin cam kết:

– Nội dung ghi trong văn bản phân chia di sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi, Mr./Ms.………… không có người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia di sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia di sản thừa kế trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH / PHÓ CHỦ TỊCH CHỈ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ / PHƯỜNG / Thị trấn …………

Ngày ………… tháng ………… năm ………… (bằng chữ …………………….)

trong …………………………………………. ………… (9), tôi ……………………. ……………., Chủ tịch / Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã / phường / thị trấn ……………. ………………… huyện / quận / thị xã / xã / thành phố thuộc tỉnh ………………. …………….. tỉnh / thành phố ………. …….

XÁC NHẬN:

– Văn bản phân chia di sản thừa kế này được lập giữa các Ông / Bà. …………………………………………… ……………. .. và Ông / bà … …………………………… …………………. ………………; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận chia thừa kế;

– Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi niêm yết nội dung phân chia di sản thừa kế tại …………………………………. ……… …. từ ngày ……… tháng ……… năm ………. đến ….. ..tháng ….. …………………., UBND không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo;

– Nội dung văn bản phân chia tài sản được thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội;

– ………………………….. ………………………….. ………… (11)

– Văn bản phân chia di sản thừa kế này được lập thành …….. bản chính (mỗi bản chính gồm …….. tờ, …….. trang), gồm:

+ …………….. bản chính;

+ …………….. bản chính;

Lưu một bản chính tại Ủy ban nhân dân.

Số …………….., quyển số ………….TP / CC-SCT / HĐGD.

CHỈ CHỦ TỊCH / PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế.

Sau khi thông báo mở thừa kế hoặc công bố di chúc, những người thừa kế phải họp để thống nhất những điều sau đây (quy định tại Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2015):

  • Chỉ định người quản lý di sản, người được phân chia di sản, xác định quyền và nghĩa vụ của những người này, nếu trong di chúc không ghi rõ người để lại di sản;
  • Thỏa thuận về cách thức phân chia di sản.
  • Mọi thỏa thuận giữa những người thừa kế phải bằng văn bản để tránh hậu quả tranh chấp di sản thừa kế sau này.
  • Những người đồng thừa kế sẽ thoả thuận việc phân chia di sản, sau đó thoả thuận nhường phần của mình cho đúng người.
  • Văn bản thoả thuận phân chia di sản cần có chữ ký của tất cả những người đồng thừa kế.

Ngoài ra, để văn bản có giá trị pháp lý cao, nên mang văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đến văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Trên đây, Hatienvenicevillas.vn đã gửi đến các bạn Văn bản mẫu phân chia di sản thừa kế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục trên hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Xem chi tiết bài viết

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế 2022

#Mẫu #văn #bản #phân #chia #tài #sản #thừa #kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế 2022Văn bản phân chia tài sản thừa kế Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế là mẫu văn bản được lập ra khi có cuộc họp về sự phân chia tài sản thừa kế của các thành viên trong gia đình. Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế nêu rõ các thành viên trong gia đình được phân chia tài sản, nội dung phân chia tài sản và có lời chứng của công chứng viên hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế tại đây.Sau khi xác định được di sản thừa kế và xác định được người hưởng di sản mới có thể tiến hành phân chia di sản. Trong quá trình phân chia tài sản thừa kế thì không thể thiếu Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế được soạn thảo chi tiết và đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là 2 Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế1. Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế số 12. Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế số 23. Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế.1. Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế số 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc THỎA THUẬNPHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Chúng tôi gồm có:1. Ông (Bà) ………, sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số …….. do ……….cấp ngày …../…../……., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………..2. Ông (Bà) ………, sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số …….. do ……….cấp ngày …../…../……., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………..3. Ông (Bà) ………, sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số …….. do ……….cấp ngày …../…../……., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………..4. Ông (Bà) ………, sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số …….. do ……….cấp ngày …../…../……., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………..5. Ông (Bà) ………, sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số …….. do ……….cấp ngày …../…../……., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………….. Chúng tôi cùng lập văn bản này để thỏa thuận việc phân chia di sản thừa kế với các nội dung như sau:1. Về người để lại di sản và di sản:– Người để lại di sản: Ông ………, sinh năm …….., mất ngày …./…./….. Quê quán: ………………….– Di sản: Di sản của ông ……….. được phân chia trong thỏa thuận này là: Quyền sở hữu/ sử dụng ½ (một phần hai) ngôi nhà và thửa đất tại: Thửa đất số ………, tờ bản đồ số ………, địa chỉ: …………………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số………., mã số ………; Hồ sơ gốc số: ………./QĐUB do UBND ………..cấp ngày …./…./……..– Trước khi mất, ông…….. không để lại di chúc và không để lại nghĩa vụ về tài sản nào.2. Về quan hệ thừa kế:Bố mẹ đẻ của ông …………đều đã mất trước ông………..Ông ………. có vợ là bà ………… và 04 (bốn) người con đẻ, gồm: ……………………………………………………………………3. Nội dung thỏa thuận:– Theo quy định của Pháp luật, người thừa kế di sản của ông …………., gồm (05) người là bà……….. và (04) người con đẻ ……………– Bằng văn bản này, chúng tôi, những người tham gia khai nhận di sản thừa kế (có giấy tờ tùy thân và địa chỉ nêu trong văn bản) đồng ý khai nhận thừa kế toàn bộ di sản của ông ……….. đã nêu trong văn bản.– Các người con của ông…………….đồng ý tặng kỷ phần thừa kế mà mỗi người được hưởng từ ông …………. cho mẹ là bà ……………..– Bà …………. đồng ý tiếp nhận các kỷ phần được tặng cho nêu trên, và gộp với kỷ phần thừa kế mà bà được hưởng của ông ……….., để trở thành người duy nhất thừa kế toàn bộ di sản của ông …………….. đã nêu trong văn bản.Kể từ ngày ký thỏa thuận này, bà ………. được làm các thủ tục để đăng ký quyền sở hữu/ sử dụng đối với toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại: Thửa đất số ….., tờ bản đồ số ………., địa chỉ: ………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số ………, mã số ……….; Hồ sơ gốc số: ………..do UBND ……..cấp ngày …./…./…. nêu trên, theo các quy định của Pháp luật. * Quyền và nghĩa vụ của người được hưởng di sản:– Nhận phần di sản mà những người đồng thừa kế đã thỏa thuận nhường, cho tặng cùng các giấy tờ có liên quan đến tài sản nêu trên.– Hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản theo quy định của Pháp luật và nộp các khoản thuế, phí. lệ phí liên quan.– Đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đã nêu trong văn bản.4. Cam kết của những người tham gia phân chia di sản:Chúng tôi, những người tham gia thỏa thuận phân chia di sản này xin cam đoan:– Những thông tin về nhân thân, về di sản và các giấy tờ liên quan đến di sản thừa kế do chúng tôi cung cấp trong Thỏa thuận phân chia di sản này là đúng sự thật.– Không bỏ sót, không dấu người thừa kế theo quy định của pháp luật; Ngoài những người thừa kế có tên nêu nêu trong văn bản, ông …….. không còn người thừa kế nào khác. Nếu còn có ai chứng minh được là người thừa kế hợp pháp của ông …….., thì chúng tôi hoàn toàn liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc bồi thường bằng tài sản riêng của chúng tôi nếu có thiệt hại xảy ra, và không yêu cầu Công chứng viên chứng nhận văn bản này phải chịu trách nhiệm gì về những việc này.– Không ai trong chúng tôi có bất cứ hành vi nào dẫn đến việc bị truất quyền thừa kế theo quy định của Pháp luật.– Di sản nêu trên không bị tranh chấp, không bị kê biên hoặc thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu/ sử dụng chưa chấp hành, và không được dùng để đảm bảo một nghĩa vụ nào khác.– Thỏa thuận này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia, cho tặng di sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản nào của bất cứ ai trong số chúng tôi.– Chúng tôi đã tự đọc/ nghe đọc lại toàn bộ văn bản, đã hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi lập văn bản và cùng tự nguyện ký tên/ điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỎA THUẬNLỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế số 2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc__________VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾChúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Chúng tôi là những người thừa kế theo ….. (5) của ông/bà ……….chết ngày ………./………../…………. theo Giấy chứng tử số ……….do Uỷ ban nhân dân …………..cấp ngày ………./………./……….. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sảnthừa kế của ông/bà …… để lại như sau (7):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chúng tôi xin cam đoan:- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà …………… không còn người thừa kế nào khác;- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.Những người thừa kế(Ký và ghi rõ họ tên)LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCHUỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………..)tại ………………………………………………….(9), tôi ………………………………………………., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………………. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ……………………………………………….. tỉnh/thành phố …………………………………………CHỨNG THỰC:- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ……………………………… và ông/bà …………………………………………………………………………………………………; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;- Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ……………………………….. từ ngày ………tháng………năm ………. đến ngày ……. tháng ………năm………, Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại tố cáo nào;- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;- …………………………………………………………………………………………………………………..(11)- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:+ ………………………….. bản chính;+ ………………………….. bản chính;Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCT/HĐGD.CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế.Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế cần thiết phải họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây (quy định tại Điều 656 Bộ luật Dân sự 2015):Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;Thỏa thuận về cách thức phân chia di sản.Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản để tránh các hậu quả tranh chấp về di sản thừa kế sau này.Các đồng thừa kế sẽ thống nhất về phân chia di sản, sau đó sẽ thỏa thuận nhượng lại kỷ phần được hưởng của mình cho người phù hợp.Văn bản thỏa thuận phân chia di sản cần phải được tất cả các đồng thừa kế ký tên.Ngoài ra, để văn bản có giá trị pháp lý cao thì nên đưa văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ra văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng văn bản khai nhận thừa kế.Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi tới các bạn Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.