Linh Tinh

Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an

Tải xuống Bản in

Mẫu thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an được quy định như thế nào? Nội dung thông báo từ chối tiếp công dân là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an

  • 1. Định nghĩa thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là gì?
  • 2. Phiếu thông báo về việc Bộ Công an từ chối tiếp công dân.

1. Định nghĩa thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là gì?

Mẫu thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là mẫu thông báo được lập để thông báo về việc từ chối tiếp công dân. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo … Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014 / TT-BCA của Bộ Công an.

2. Phiếu thông báo về việc Bộ Công an từ chối tiếp công dân.

….…….(Đầu tiên)

…. ……… (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

Số:… .TB- (… 3)

………… (4), Nngày… tháng… nHở?m…

THÔNG BÁO
Về việc từ chối tiếp công dân

Kính gửi: Ông (Bà) …………… .. (5)

Địa chỉ nhà: …………………………………………………

Ngày… ../… ../… .., Ông (Bà) đến …………. (2) gửi …………………… (6) để …………………… . ……………………. (7).

Sau khi xem xét nội dung …………………… (6) và nghe công dân trình bày, (2) ……………… nhận thấy ……………. (6) của công dân đã được giải quyết bằng được cấp có thẩm quyền theo đúng chính sách, pháp luật thông báo bằng văn bản theo quy định và kết quả giải quyết đã có hiệu lực thi hành.

Căn cứ Điều 9, Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, (2) ………… từ chối tiếp tục nội dung …………… .. (6) của Ông (Bà).

(2) ……………… thông báo để Ông (Bà) …………………… (5) biết. Tôi đề nghị Ông (Bà) thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không để …………. (2) nghỉ việc …………………… (6) ./.

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮHởtôi có:

– Như trên;

– Tiết kiệm: …..

……………………………(số 8)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phiếu thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an

#Mẫu #thông #báo #về #việc #từ #chối #tiếp #công #dân #của #Bộ #Công

Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là gì? Mẫu thông báo từ chối tiếp công dân gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu thông báo từ chối tiếp công dân của Bộ Công an1. Định nghĩa mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là gì?2. Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an1. Định nghĩa mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là gì?Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc từ chối tiếp công dân. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công an….…….(1)….………(2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–Số:….TB-(…3)………(4), ngày…tháng…năm…THÔNG BÁOVề việc từ chối tiếp công dânKính gửi: Ông (Bà)……………………………………..(5)Địa chỉ: …………………………………………………Ngày …../…../….., Ông (Bà) đã đến …………….(2) để …………………(6) về …………………………………………………………………………………(7).Sau khi xem xét nội dung …………………(6) và nghe công dân trình bày, (2)………………nhận thấy việc ………………….(6) của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, thông báo bằng văn bản theo quy định và kết quả giải quyết đã có hiệu lực thi hành.Căn cứ Điều 9, Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, (2) …………từ chối tiếp nội dung ……………..(6) của Ông (Bà).(2)………………thông báo để ông (bà) ……………………(5) được biết. Đề nghị Ông (Bà) chấp hành theo quy định của pháp luật, không đến …………..(2) và chấm dứt việc ……………………………………(6)./.Nơi nhận: – Như trên;- Lưu: …..……………………………(8)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo về việc từ chối tiếp công dân của Bộ Công anMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *