Linh Tinh

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm nhà máy xử lý rác thải của dự án là gì? Mẫu thông báo bao gồm những gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

  • 1. Định nghĩa mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cơ sở xử lý chất thải của dự án là gì?
  • 2. Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

1. Định nghĩa mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cơ sở xử lý chất thải của dự án là gì?

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử công trình xử lý chất thải của dự án là mẫu thông báo được lập để ghi lại kế hoạch vận hành thử công trình xử lý chất thải của dự án. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin về công trình xử lý chất thải … Mẫu được ban hành theo Quyết định 2736 / QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

(Đầu tiên)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …
Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án

(Địa lý)h), ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: (2)

Chúng tôi là (1), chủ đầu tư Dự án (3) (sau đây gọi tắt là Dự án), đã được (4) phê duyệt / điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số … ngày … tháng … năm. ..

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số ….. / 2019 / NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định đối với chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, chúng tôi xin gửi tới (2) Phương án vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (Bản kế hoạch chi tiết đính kèm).

Chúng tôi đảm bảo tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu nêu trong Kế hoạch vận hành thử nghiệm kèm theo tài liệu này, nếu có gì sai sót, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việt Nam.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, đồng thời cam kết dừng ngay việc vận hành thử nghiệm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường. trường học; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đề nghị (2) kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Dự án để (1) có căn cứ đưa (3) vào vận hành thử nghiệm theo đúng kế hoạch. /.

Người nhận:
– Như trên;
-…;
– Tiết kiệm: …

(5)
(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

#Mẫu #thông #báo #kế #hoạch #vận #hành #thử #nghiệm #công #trình #xử #lý #chất #thải #của #dự #án

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu thông báo về kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án1. Định nghĩa mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án là gì?2. Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án1. Định nghĩa mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án là gì?Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án là mẫu bản thông báo được lập ra để ghi chép về việc lên kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin công trình xử lý chất thải… Mẫu được ban hành theo Quyết định 2736/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án(1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …V/v thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án(Địa danh), ngày … tháng … năm ……Kính gửi: (2)Chúng tôi là (1), chủ đầu tư của Dự án (3) (sau đây viết tắt là Dự án), đã được (4) phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số… ngày… tháng… năm…Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số …./2019/NĐ-CP ngày…tháng… năm… của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, chúng tôi xin gửi tới (2) kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án (Kế hoạch chi tiết xin gửi kèm theo).Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong Kế hoạch vận hành thử nghiệm kèm theo văn bản này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, đồng thời cam kết sẽ dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.Kính đề nghị (2) tổ chức kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Dự án để (1) có căn cứ đưa (3) vào vận hành thử nghiệm theo đúng Kế hoạch./.Nơi nhận:- Như trên;- …;- Lưu: …(5)(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự ánMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *