Linh Tinh

Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Tải xuống Bản in

Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hợp tác xã là mẫu thông báo được lập để thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019 / TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Đơn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
  • Mẫu danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát của hợp tác xã

Thông báo góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……………………

……ngChào …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (viết hoa):

Mã số hợp tác xã / mã số thuế:

Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu chưa có mã số hợp tác xã / mã số thuế): ………… Ngày cấp:… ../… ../…… Nơi cấp:

Hợp tác xã thông báo về việc góp vốn / mua cổ phần / thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã như sau: (Hợp tác xã lựa chọn và kê khai trên trang tương ứng với nội dung thông báo và đính kèm)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN

1. Doanh nghiệp hợp tác góp vốn

Tên công ty:

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chỉ kê khai nếu chưa có mã số doanh nghiệp / mã số thuế): …………… Ngày cấp:…. / ……. /…… .. Nơi cấp:

2. Số vốn góp:

LƯU Ý KHI CHIA SẺ MUA HÀNG

1. Doanh nghiệp hợp tác mua cổ phần

Tên công ty:

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chỉ kê khai nếu chưa có mã số doanh nghiệp / mã số thuế): …………………… Ngày cấp: …… /… ../ …… Nơi cấp:

2. Số lượng cổ phiếu:

3. Mệnh giá cổ phiếu:

4. Giá trị cổ phần đã mua:

THÔNG BÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp hợp tác thành lập

Tên công ty:

Mã số kinh doanh:

2. Vốn điều lệ:

Hợp tác xã cam kết:

– Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Chữ ký, họ tên vàoohngàyHở?u)2

Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

#Mẫu #thông #báo #góp #vốn #mua #cổ #phần #thành #lập #doanh #nghiệp #của #hợp #tác #xã

Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãMẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãMẫu danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hợp tác xãThông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãTÊN HỢP TÁC X×—-CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …………………………, ngày …… tháng …… năm ……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THÔNG BÁOVề việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãKính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xãTên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):………… Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp:Hợp tác xã thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã như sau: (Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung thông báo và gửi kèm)THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốnTên doanh nghiệp:Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………… Ngày cấp: …./……./…….. Nơi cấp:2. Số vốn góp:THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phầnTên doanh nghiệp:Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………… Ngày cấp: ……/…../…… Nơi cấp:2. Số cổ phần:3. Mệnh giá cổ phần:4. Giá trị số cổ phần đã mua:THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lậpTên doanh nghiệp:Mã số doanh nghiệp:2. Vốn điều lệ:Hợp tác xã cam kết:- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2Mẫu thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.