Linh Tinh

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

Tải xuống Bản in

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu thông báo gia hạn nhằm cung cấp thông tin để bạn đọc tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu thông báo gia hạn cần thông tin.

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

  • 1. Định nghĩa về thông báo gia hạn cung cấp thông tin là gì?
  • 2. Thông báo gia hạn cung cấp thông tin

1. Định nghĩa về thông báo gia hạn cung cấp thông tin là gì?

Thông báo gia hạn cung cấp thông tin là mẫu thông báo được lập để thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thời gian gia hạn …

2. Thông báo gia hạn cung cấp thông tin

TÊN CƠ QUAN
ĐIỂM TẬP TRUNGĐầu tiên
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …./……

…… ..ngày tháng năm …..

THÔNG BÁO
MỞ RỘNG THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP

Thân mến: ………………………………………

Tên cơ quan / đầu mối cung cấp thông tin: … ……………………………………….

Đã nhận được Phiếu yêu cầu từ Ông / Bà2: …………………………………… ……………………………………………… ……

Số Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu … ……………………………………….. … …………………

cấp ngày …… ../ …… / ………. Trong …………………………………………. ……………………..

Nơi cư trú: ………………………………………. .. ……………………………………………… …………. ……….

Số điện thoại: …………………… .. Fax: …………………… .. Email: ……………………. ………….

Yêu cầu cung cấp tài liệu / hồ sơ / tài liệu: ………………………………….. …………………….. ….

Ngày / tháng / năm nhận được Phiếu yêu cầu: ………………………………… …………………….. ..

Cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ông / Bà.

Gia hạn thời gian cung cấp thông tin: ……………………………………. …………………………………………. …..

Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia hạn: ……………………………………. ……………………………

TRƯỞNG ĐẠI LÝ / CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
LƯU LƯỢNG THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan / đơn vị cung cấp thông tin3)

___________________

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đầu mối.

2 Tên người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

3 Trường hợp cơ quan đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin.

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin

#Mẫu #thông #báo #gia #hạn #cung #cấp #thông #tin

Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin nhé.Mẫu bản thông báo gia hạn cung cấp thông tin1. Định nghĩa mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin là gì?2. Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin1. Định nghĩa mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin là gì?Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thời gian gia hạn…2. Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tinTÊN CƠ QUANĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …./………….., ngày … tháng … năm …..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THÔNG BÁOGIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TINKính gửi: ………………………………………Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ……………………………………………………Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2: ……………………………………………………………….Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………………………………………cấp ngày ……../……/………. tại ……………………………………………………………………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………Số điện thoại: …………………….. Fax: ………………….. Email: ………………………………Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ………………………………………………………………Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: …………………………………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý doThời gian gia hạn cung cấp thông tin: …………………………………………………………………..Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia hạn: ……………………………………………………….THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3)____________________1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối.2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin.Mẫu thông báo gia hạn cung cấp thông tin(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *