Linh Tinh

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

Tải xuống

Sổ quỹ tiền mặt số S07-DN dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi quỹ tiền mặt bằng đồng Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

Mẫu sổ quỹ ra đời nhằm mục đích quản lý tiền, thu, chi bằng tiền Việt Nam tại các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ theo Thông tư 200/2014 dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để phản ánh các khoản thu, chi, tồn quỹ của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các phương án, giải pháp kinh doanh phù hợp với nguồn tiền hiện có của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện theo dõi.

  • Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
  • Hướng dẫn cách lập sổ quỹ

Sổ tiền mặt mẫu

  • 1. Sổ quỹ là gì?
  • 2. Sổ quỹ theo thông tư 200
  • 3. Cách lập sổ quỹ

1. Sổ quỹ là gì?

Sổ quỹ là chứng từ dùng để thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt phản ánh thu chi và tồn quỹ bằng tiền Việt Nam của một đơn vị.

Sổ quỹ sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán khi phát sinh bất kỳ khoản thu chi tiền mặt nào. Thủ quỹ sẽ là người chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý cũng như xuất nhập quỹ tiền mặt.

Số lượng hàng tồn kho thực tế hoặc đối chiếu số sổ quỹ tiền mặt sẽ cần được tính hàng ngày. Nếu có sự chênh lệch, kế toán cũng như thủ quỹ cần kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến ​​nghị các biện pháp xử lý khi có sự chênh lệch.

2. Sổ quỹ theo thông tư 200

Mời các bạn tham khảo văn bản Mẫu sổ quỹ theo Thông tư 200

Đơn vị: …………..

Địa chỉ nhà:……….

Số mô hình: S07 – DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC)

TIỀN SÁCH TIỀN MẶT

Loại quỹ: …..

Ghi ngày tháng
Ngày, tháng của chứng từ
Số văn bản

Giải thích


Lượng tiền

Ghi chú
Sưu tầm Tiêu Sưu tầm Tiêu Sóng sót
Một TẨY E Đầu tiên 2 3 GỖ

– Cuốn sách này có ……. trang, được đánh số từ trang 01 đến trang số ………

– Ngày khai trương: ……………….

Kế toán
(Ký, họ tên)

– Số lượng chứng chỉ hành nghề;

– Nhà cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm…..

Người quản lý
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc đơn vị sự nghiệp kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán. Người lập lịch là cá nhân hành nghề, ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

3. Cách lập sổ quỹ

một. Mục đích ghi sổ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt Là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc kế toán tiền mặt) để ghi chép việc thu, chi quỹ tiền mặt bằng đồng Việt Nam của đơn vị.

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt

Quyển này dành cho thủ quỹ: Mỗi quỹ sử dụng một quyển hoặc một số trang. Sổ này còn dùng để hạch toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên của sổ sửa đổi là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ thủ quỹ có 1 sổ kế toán ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các phiếu thu, phiếu chi đã nhập, rút ​​quỹ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng, năm ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày tháng năm lập phiếu thu, chi.

– Cột C, D: Ghi số phiếu thu, số phiếu chi từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu, phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền giải ngân.

– Cột 3: Số dư quỹ cuối ngày. Số dư cuối ngày phải khớp với tiền mặt trong két.

Định kỳ, kế toán kiểm tra, đối chiếu “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

– Lưu ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số Tài khoản tương ứng cho từng nghiệp vụ ghi nợ của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Mời bạn đọc tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

#Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được dùng cho thủ quỹ hoặc dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục đích quản lý các khoản tiền, các khoản thu chi bằng tiền Việt Nam tại các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 200/2014 dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp mình. Từ đó đưa ra những phương án kinh doanh và giải pháp phù hợp với nguồn tiền có sẵn trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho đơn vị mình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặtHướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặtMẫu sổ quỹ tiền mặt1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 2003. Cách lập sổ quỹ tiền mặt 1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt nhằm phản ánh tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán khi có các khoản thu chi tiền bất kỳ phát sinh. Thủ quỹ sẽ là người chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý cũng như nhập xuất quỹ tiền mặt.Hoạt động kiểm kê tồn quỹ thực tế hay đối chiếu số liệu sổ quỹ sẽ cần được kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch thì kế toán cũng như thủ quỹ cần phải kiểm tra lại để xác định được nguyên nhân và kiến nghị các biện pháp xử lý chênh lệch hay khi có các vấn đề phát sinh.2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 Đơn vi:……….. Địa chỉ:……….Mẫu số: S07–DN(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)SỔ QUỸ TIỀN MẶTLoại quỹ: …..Ngày, tháng ghi sổNgày, tháng chứng từSố hiệu chứng từDiễn giảiSố tiềnGhi chúThuChiThuChiTồnABE123G- Sổ này có …….. trang, đánh số từ trang 01 đến số trang ……….- Ngày mở sổ: ……………….Người ghi sổ(Ký, họ tên)- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toánKế toán trưởng(Ký, họ tên)Ngày …. tháng …. năm…..Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.3. Cách lập sổ quỹ tiền mặta. Mục đích sổ quỹ tiền mặtSổ quỹ tiền mặt là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặtSổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.- Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.