Linh Tinh

Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án

Tải xuống Bản in

Mẫu số 51 / PTHA: Biên bản về việc thi hành án là gì? Nội dung của biên bản cưỡng chế thi hành án là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu biên bản giải quyết việc thi hành án

  • 1. Định nghĩa Mẫu số 51 / PTHA: Biên bản về việc thi hành án là gì?
  • 2. Mẫu số 51 / PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án
  • 3. Mẫu số 23 / THA: Biên bản giải quyết việc thi hành án

1. Định nghĩa Mẫu số 51 / PTHA: Biên bản về việc thi hành án là gì?

Mẫu số 51 / PTHA: Biên bản về việc thi hành án là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc giải quyết việc thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung giải quyết, thông tin thi hành án … Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 51 / PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án

Mẫu số 51 / PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————–

BÁO CÁO
Về giải quyết việc thi hành án

Vào lúc ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. ………… tại:

Chúng tôi gồm có:

Ông (bà): ……………………………………………………, chức vụ:

Ông (bà): ……………………………………………………, chức vụ:

Ông (bà): ……………………………………………………, chức vụ:

Với sự tham gia của Mr.

Lập biên bản thi hành án đối với Mr.

Địa chỉ nhà:

Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của bạn

Về việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số ……………… ngày …… tháng… .. ……. của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án ……………….

Anh (chị) đã trình bày như sau:

(trình bày nội dung)

Phòng Thi hành án ………… .. và Ông (Bà) ……………………. thống nhất việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo Quyết định thi hành án số …… ngày… ..tháng… .. ……. của Cục Thi hành án …………. như sau:

Anh (chị) cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản hoàn thành ngày …………. giờ ………… cùng ngày, đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến ​​khác, nhất trí ký. /.

PHỤ NỮ MINUTERS
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAILIFFS
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ………..
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký, ghtôi ro họ và tên)

THẨM QUYỀN NHÂN VIÊN PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi lại)o họ và tên)

3. Mẫu số 23 / THA: Biên bản giải quyết việc thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

BÁO CÁO
Giải quyết việc thi hành án

Vào lúc ………… .giờ …… ngày …… tháng ……………… lúc: ……………..

Chúng tôi gồm có:

Ông (bà): ……………………, chức vụ: ……. …………………………… ….

Ông (bà): ……………………, chức vụ: ……. …………………………… ….

Ông (bà): ……………………, chức vụ: ……. …………………………… ….

Với sự tham gia của Ông (Bà) …………………………………. ……………………………………………… …………………

Lập biên bản giải quyết cưỡng chế thi hành án đối với Mr.

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . …………………………..

Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của bạn. …..

Về việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số: ………………………………… ……………………. …….

ngày ………… tháng ………… .. của cơ quan Thi hành án …………………………………….. ….

Ông (bà) ……………. trình bày như sau: (nội dung trình bày) ………… …….. ..

Cơ quan Thi hành án và Ông (Bà) …. đã thống nhất về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo Quyết định thi hành án số ….. ngày …. tháng … năm ….. ..

………… của Cơ quan Thi hành án như sau:

……………………………. …………….

Anh (chị) cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản được lập vào hồi ………… giờ ………… cùng ngày, đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến ​​khác, nhất trí ký tên. ./.

BAILIFFS
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ NỮ MINUTERS
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN…………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THẨM QUYỀN NHÂN VIÊN PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 23 / THA: Biên bản thi hành án

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án

#Mẫu #số #51PTHA #Biên #bản #giải #quyết #việc #thi #hành #án

Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án là gì? Mẫu biên bản giải quyết việc thi hành án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu biên bản giải quyết việc thi hành án1. Định nghĩa Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án là gì?2. Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án3. Mẫu số 23/THA: Biên bản giải quyết việc thi hành án1. Định nghĩa Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án là gì?Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành án là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giải quyết việc thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung giải quyết, thông tin thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu số 51/PTHA: Biên bản giải quyết việc thi hành ánMẫu số 51/PTHACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–BIÊN BẢNVề việc giải quyết việc thi hành ánVào hồi…..giờ ….. ngày….. tháng ….. năm ……… tại:Chúng tôi gồm:Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:Với sự tham gia của ông (bà)Lập biên bản giải quyết việc thi hành án đối với ông (bà)Địa chỉ:Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của ông (bà)Về việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số ……………… ngày …… tháng ….. năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án …………………………..Ông (bà) trình bày như sau:(nội dung trình bày)Phòng Thi hành án ………………….. và ông (bà) ………………. thống nhất việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo Quyết định thi hành án số …… ngày ….. tháng ….. năm …. của Phòng Thi hành án……………. như sau:Ông (bà) cam đoan lời trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.Biên bản lập xong hồi …………. giờ ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.NGƯỜI GHI BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ, tên)CHẤP HÀNH VIÊN(Ký, ghi rõ họ, tên)ĐẠI DIỆN ………..(Ký, ghi rõ họ, tên)NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu số 23/THA: Biên bản giải quyết việc thi hành ánCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————BIÊN BẢNGiải quyết việc thi hành ánVào hồi………. giờ….. ngày….. tháng…… năm………. tại:…………………………………Chúng tôi gồm:Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..Với sự tham gia của ông (bà)……………………………………………………………………..Lập biên bản giải quyết việc thi hành án đối với ông (bà)………………………………Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của ông (bà)…………………………………..Về việc thi hành án theo Quyết định thi hành án số:……………………………………..ngày……… tháng……… năm………… của cơ quan Thi hành án……………………………….Ông (bà)……………. trình bày như sau: (nội dung trình bày)……………………………Cơ quan Thi hành án và ông (bà)………… thống nhất việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ thi hành án theo Quyết định thi hành án số….. ngày…… tháng…… năm…………….. của cơ quan Thi hành án như sau:………………………………………………………………………………………………………………Ông (bà) cam đoan lời trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.Biên bản lập xong hồi……….. giờ……… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.CHẤP HÀNH VIÊN(Ký, ghi rõ họ, tên)NGƯỜI GHI BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ, tên)ĐẠI DIỆN…………….(Ký, ghi rõ họ, tên)NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 23/THA: Biên bản giải quyết việc thi hành ánMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.