Linh Tinh

Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ

Tải xuống Bản in

Mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án là gì? Nội dung của mẫu quyết định là gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu quyết định thu tiền của người phải thi hành án

  • 1. Định nghĩa mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án là gì?
  • 2. Mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang bị tạm giữ

1. Định nghĩa mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án là gì?

Mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án là mẫu quyết định thu tiền của người phải thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin về người phải thi hành án … Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang bị tạm giữ

Mẫu số 29 / QĐ-THA

Quân khu … (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …. / QĐ-PTHA

……, Nngày tháng năm……

QUYẾT ĐỊNH
Thu tiền của người phải thi hành án đang giữ

BAILIFFS

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 1 Điều 71 và Điều 80 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án và Quyết định số …………….. ngày …… tháng ……. năm …….. .. của Tòa án ……………………………;

Căn cứ Quyết định thi hành án số ……. ngày ……. tháng ……. năm ……. của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án ….. …………;

Được xem xét: ………………………………………… ……………………………. ………………………….. …………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu tiền: ……………………………………. …………………………… ………………….

Sau đó: ……………………………………….. … ……………..

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… ……………

để thi hành bản án.

Điều 2. …………, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS …..;
– Sở Tư pháp / Bộ Quốc phòng;
– Lưu: VT; HSTHA.

BAILIFFS

Mẫu số 29 / QĐ-THA: Quyết định đòi tiền của người phải thi hành án đang bị tạm giữ

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ

#Mẫu #số #29QĐTHA #Quyết #định #thu #tiền #của #người #phải #thi #hành #án #đang #giữ

Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ1. Định nghĩa mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ là gì?2. Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ1. Định nghĩa mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ là gì?Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thu tiền của người phải thi hành án đang giữ. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin người phải thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữMẫu số 29/QĐ-THAQUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)CƠ QUAN THI HÀNH ÁN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:…./QĐ-PTHA……, ngày….. tháng……. năm……QUYẾT ĐỊNHThu tiền của người phải thi hành án đang giữCHẤP HÀNH VIÊNCăn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 1 Điều 71 và Điều 80 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án………………………….;Căn cứ Quyết định thi hành án số:……….. ngày………. tháng……….. năm…………. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………;Xét thấy:………………………………………………………………………………………………… ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thu số tiền: ………………………………………………………………………………….Của: ………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………để thi hành án.Điều 2. ……………………….., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận:- Như Điều 2;- Viện KSQS…..;- Cục THA/BQP;- Lưu: VT; HSTHA.CHẤP HÀNH VIÊN(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 29/QĐ-THA: Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang giữMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.