Linh Tinh

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Tải xuống Bản in

Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì? Nội dung của mẫu quyết định là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

  • 1. Định nghĩa Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì?
  • 2. Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

1. Định nghĩa Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì?

Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu quyết định được lập ra để quyết định áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định … Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014 / TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 13 / GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014 / TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(Đầu tiên) …………………….
(2) …………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ………… / QĐ-(3)………….

………., ngày ….. có thể ………..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND (4) ……………………………………………………

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 98 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 111/2013 / NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Biên bản họp số: / BB -…….. ngày // về việc xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề xuất của ……………………. ………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ……………… Tên khác: …………………… .. nam / nữ …………. ………… ..

Ngày sinh ……../ ………/ …………..; Trong: …………………..……………….……….

Số ID: ……………………..; Ngày cấp: ………………… ..; nơi cấp: ……………

Nguyên quán: …………………………… .. ……………………………………. ………

Nơi cư trú: …………………………………..…………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………..; tôn giáo: ……………..; trình độ học vấn: ………………

Nghề nghiệp ……………………. nơi làm việc: ……………………

Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nêu rõ hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm và các điều khoản, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành):

… ………………………….. …………

… …………………………………………… ………….. ……………………..

… ………………………….. …………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Công an (4) …………………………………………………… và các ông (bà) Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Hội đồng nhân dân(4);
– Gia đình của người có tên tại Điều 1;
– Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
– Lưu UBND (VT; …….).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn.

Mẫu số 13 / GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

#Mẫu #số #13GDTX #Quyết #định #không #áp #dụng #biện #pháp #giáo #dục

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục1. Định nghĩa mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì?2. Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục1. Định nghĩa mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì?Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dụcMẫu số 13/GDTX ban hành kèm theoThông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014(1) …………………….(2) …………………….——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:………/QĐ-(3)………..………., ngày ….. tháng ….. năm ………..QUYẾT ĐỊNHVề việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấnCHỦ TỊCH UBND(4) ……………………………………Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;Căn cứ Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;Căn cứ Điều 23 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;Căn cứ biên bản cuộc họp số: /BB-……….. ngày / / về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;Theo đề nghị của …………………….………………………………………………QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:Họ và tên: ……………… Tên gọi khác: ………………….. nam/nữ ……….………..Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: …………………..……………….……….Số CMND: ……………………..; ngày cấp: …………………..; nơi cấp: ……………Nguyên quán:……………………………..…………………………………….………Nơi thường trú: …………………………………..…………………………………….Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..Dân tộc: …………………..; tôn giáo: ……………..; trình độ văn hóa: ………………Nghề nghiệp ……………………….……… nơi làm việc: ……………………………Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (ghi rõ hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó và điều khoản, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Trưởng Công an (4) ………………………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Hội đồng nhân dân(4);- Gia đình người có tên tại Điều 1;- Cơ quan, tổ chức có liên quan;- Lưu UBND (VT; …….).CHỦ TỊCH(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)_______________(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;(4) Xã, phường, thị trấn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dụcMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.