Linh Tinh

Mẫu quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức

Tải xuống

(3) Ký hiệu máy đánh chữ, bản sao và số phát hành (nếu cần).

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi tên viết tắt “KT”. Vào trước ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC” bên dưới.

Mẫu quyết định hưởng phụ cấp làm thêm giờ đối với công chức

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức

#Mẫu #quyết #định #hưởng #phụ #cấp #thâm #niên #vượt #khung #đối #với #viên #chức

Mẫu quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chứcQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chứcMẫu quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, người được hưởng phụ cấp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Thủ tục hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viênMẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chứcMẫu công văn cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tácNội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức như sau:UBND ……………….SỞ CÔNG THƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–Số: ………………………, ngày…tháng…năm…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chứcGIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ông/bà ……………(1)…………… được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ……% của hệ số …………, ngạch ………………….., mã số: …………, kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……….Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, ……….(2)………., các phòng, đơn vị liên quan và Ông/Bà ……….(1)………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 2;- Sở Nội vụ (b/c);- Lãnh đạo Sở;- Lưu: VT, VP, ….(3)…..GIÁM ĐỐC (4)(Ký tên, dấu)Họ và tênGhi chú:(1) Họ và tên người được nâng lương.(2) Thủ trưởng đơn vị công tác của viên chức được nâng lương.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(3) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.Mẫu quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.