Linh Tinh

Mẫu quyết định cho phép học viên về chịu tang

Tải xuống

Mẫu quyết định về việc cho học sinh về quê chịu tang

Quyết định cho phép học sinh về quê chịu tang là mẫu quyết định được lập để đưa ra quyết định về việc cho phép học sinh về nhà. Mẫu nêu rõ thông tin sinh viên, thời gian cho phép … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định kỷ luật học sinh

Mẫu phiếu theo dõi, xếp loại học sinh

Đơn xin thăm học sinh

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định cho phép học sinh về quê mai táng như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ………… ..
TRUNG TÂM ……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……. / QĐ-TT

………….ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Cho phép học sinh về để tang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM …………………………………………………….

Căn cứ Quyết định số …. / … / QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20 …. của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012 / TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Theo ứng dụng của Mr./Ms. …………………… 1 là 2 của Ô / B. ……………… .. đang được cai nghiện và điều trị tại Trung tâm theo Quyết định số …………. ngày ……. /… ../ ……………… của 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Mr./Ms. …………………… để về quê chịu tang từ ngày ……………… 4 từ ngày …… /… ../… .. đến ngày …… .. ngày… ../… ../ ………… …… (bao gồm cả thời gian đi lại)

Điều 2. Gia đình anh / chị có trách nhiệm quản lý, giám sát không để anh / chị sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện các hành vi khác. vi phạm pháp luật khác trong thời gian để tang, đưa Ông / Bà.…………. ……………… nhà và đưa trở lại Trung tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……………… tháng ………… năm…

Điều 4. Trưởng phòng Mr./Ms. ………… và gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:
Thích bài viết 4;
– Lưu: VT, Hồ sơ.

NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ký tên và đóng dấu)

1 Họ và tên người viết đơn xin đưa người vào cai nghiện, chữa bệnh tại Nhà tang lễ.

2 Ghi rõ cha, mẹ, ông, bà, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc con đẻ của người đã thành niên của người đang được cai nghiện, chữa bệnh tại Trung tâm.

3 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Trung tâm

4 Ghi rõ việc tang ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đẻ.

Mẫu quyết định về việc cho học sinh về quê chịu tang

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định cho phép học viên về chịu tang

#Mẫu #quyết #định #cho #phép #học #viên #về #chịu #tang

Mẫu quyết định cho phép học viên về chịu tangQuyết định cho phép học viên về chịu tang Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tangMẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang. Mẫu nêu rõ thông tin học viên, thời gian cho phép… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viênMẫu phiếu theo dõi đánh giá, xếp loại học viênMẫu đơn đề nghị thăm gặp học viênNội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang như sau:SỞ LĐ -TBXH …………..TRUNG TÂM ……………——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ……./QĐ-TT…………., ngày… tháng … năm 20 ….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})QUYẾT ĐỊNHCho phép học viên về chịu tangGIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ……………………………………………….Căn cứ Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày…tháng…năm 20…. của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ;Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;Theo đơn đề nghị của ông/bà …………………………1 là 2 của ông/bà …………………………….. đang được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm theo Quyết định số ……………. ngày ……./…../……………… của 3,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép ông/bà ……………………………………… được về chịu tang từ ngày ………………4 từ ngày …../…../….. đến ngày …../…../……………… (tính cả thời gian đi đường)Điều 2. Gia đình ông/bà có trách nhiệm quản lý, giám sát không để ông/bà …………….. sử dụng trái phép chất ma tuý và có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, đưa ông/bà ………………………… quay lại Trung tâm đúng thời gian quy định và chịu mọi chi phí đưa đón ông/bà …………………………… về nhà và đưa trở lại Trung tâm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ……………tháng ……………năm…Điều 4. Trưởng phòng ông/bà ………………………và gia đình có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 4;- Lưu: VT, Hồ sơ.GIÁM ĐỐC(ký tên, đóng dấu)1 Họ và tên người viết đơn đề nghị cho người đang cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm về chịu tang2 Ghi rõ là bố, mẹ, ông, bà, vợ, chồng, anh chị em ruột hay con ruột đã thành niên của người đang được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm3 Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Trung tâm4 Ghi rõ về chịu tang ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột hoặc con ruộtMẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.