Linh Tinh

Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tải xuống Bản in

Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào? Nội dung của mẫu quyết định là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

  • 1. Định nghĩa mẫu quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì?
  • 2. Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

1. Định nghĩa mẫu quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì?

Mẫu quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là mẫu văn bản quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin về tổ chức tôn giáo …

2. Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

………….(Đầu tiên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————-

Số: ……. / QĐ-….(2)

…….(3)ngà …… tháng …… năm ……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

………….(4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012 / NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

……………………. (5)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho ………… (6) thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc: …………. …………. ……………… ..

Phạm vi công việc: …………………………………………………….

Số lượng tín đồ tại thời điểm thành lập: …………………………………………………….

Trụ sở chính:………………….……….…………………………………………….

Điều 2. ……. (7) thuộc …………. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành Quyết định).

Người nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, …..

……………………(4)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Tên viết tắt của cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định.

(5) Giấy ủy quyền (nếu có).

(6) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(7) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu quyết định cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

#Mẫu #quyết #định #chấp #thuận #thành #lập #tổ #chức #tôn #giáo #trực #thuộc

Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc1. Định nghĩa mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì?2. Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc1. Định nghĩa mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là gì?Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin tổ chức tôn giáo…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc……….(1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-Số: ………/QĐ-….(2)…….(3), ngày……tháng……năm……QUYẾT ĐỊNHVề việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc………….(4)Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;………………..(5)QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Chấp thuận cho ………(6) được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:………….………………….…………………Phạm vi hoạt động:…………………………………………………………….Số lượng tín đồ khi thành lập:………………………………………………….Trụ sở:………………….……….…………………………………………….Điều 2. …….(7) thuộc ………..(6), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(6) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu: VT, …..………………(4) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.(5) Thừa ủy quyền (nếu có).(6) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.(7) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộcMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.