Linh Tinh

Mẫu quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh

Tải xuống

Mẫu quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là mẫu quyết định được lập để quyết định việc bổ sung phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, nội dung bổ sung … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Đơn đề nghị thay đổi thông tin trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh như sau:

BỘ Y TẾ (hoặc) UBND
…..Đầu tiên…
DỊCH VỤ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …… / QĐ-… .2…

……3…….., ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ (hoặc SỞ Y TẾ)

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Đề nghị đánh giá của ……………………………………….. …….4 ………………………….. ………. ..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh cho ông / bà

Họ và tên: 5 …………………………………….. …………………………………………. ……………………..

Ngày sinh …………………………………….. … …………………………….

Chứng minh nhân dân / Số định danh cá nhân / Hộ chiếu số 6: …………………………………. ……………………. …

Ngày cấp … …… Nơi cấp: ………………………………….. ………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………….. …………………………….

Bằng cấp chuyên môn: 7 ……………………………………… ……………………………. …………….. …..

Số chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp: … ……………………. …………

Ngày cấp: …… / ……. / 20 … Nơi cấp: ………………………………….. ……………

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: 7 ……………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông / Bà có tên tại Điều 1, Điều 8 … chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

BỘ (hoặc TRƯỞNG)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2 Tên viết tắt của tên đơn vị trình.

3 Tên địa điểm.

4 Ghi rõ chức danh thủ trưởng đơn vị được giao chức năng đầu mối cấp, cấp lại như: Giám đốc Sở .., Trưởng phòng….

5 Ghi rõ họ tên người được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn bằng chữ in hoa đậm; Trường hợp là người nước ngoài thì phải ghi chính xác tên trong hộ chiếu của người đó.

6 Nhập một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

7 Ghi theo quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh (Không ghi học hàm, học vị, các chức danh được phong tặng như: giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ ưu tú, anh hùng lao động …)

7 Ghi rõ các chuyên ngành bổ sung hoặc thay đổi trong phạm vi hoạt động chuyên môn.

8 Ghi rõ các cá nhân, đơn vị có liên quan (nếu cần).

Mẫu quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh

#Mẫu #quyết #định #bổ #sung #phạm #hoạt #động #chuyên #môn #khám #chữa #bệnh

Mẫu quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnhQuyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnhMẫu quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám và chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, nội dung bổ sung… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin trong chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnhMẫu đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động trong chứng chỉ khám chữa bệnhMẫu đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong chứng chỉ khám chữa bệnhNội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BỘ Y TẾ (hoặc) UBND…..1…SỞ Y TẾ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————Số:……/QĐ-….2………3…….., ngày…. tháng… năm 20….QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnhBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ (hoặc GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ)Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;Xét đề nghị của ………………………………………………4 ………………………………………………,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh cho ông/bàHọ và tên:5 ………………………………………………………………………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh …………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu6:……………………………….Ngày cấp ……………………………………………… Nơi cấp: ……………………………………………..Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………………….Văn bằng chuyên môn: 7 ………………………………………………………………………………………Số chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã cấp: …………………………………………Ngày cấp: ……/……. /20… Nơi cấp: ……………………………………………………………………….Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: 7 …………………………………………………….Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Điều 3. Ông/bà có tên tại Điều 1 và …8… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.BỘ TRƯỞNG (hoặc GIÁM ĐỐC)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)1 Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.2 Chữ viết tắt tên của đơn vị trình.3 Địa danh.4 Ghi rõ chức danh người đứng đầu của đơn vị được giao chức năng đầu mối cấp, cấp lại như: Cục trưởng Cục.., Trưởng phòng….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5 Ghi rõ tên của người được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn bằng chữ in hoa đậm; trường hợp là người nước ngoài phải ghi đúng theo tên trong hộ chiếu của người đó.6 Ghi một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.7 Ghi theo quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh (Không ghi các chức danh học hàm, học vị, chức danh được phong tặng như: giáo sư, tiến sỹ, thầy thuốc ưu tú, anh hùng lao động…)7 Ghi cụ thể chuyên khoa bổ sung hoặc thay đổi trong phạm vi hoạt động chuyên môn.8 Ghi cụ thể các cá nhân, đơn vị có liên quan (nếu cần).Mẫu quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *