Linh Tinh

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật

Tải xuống Bản in

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Nội dung của mẫu quyết định là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật

  • 1. Định nghĩa mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật là gì?
  • 2. Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật

1. Định nghĩa mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật là gì?

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật là mẫu quyết định được lập ra để quyết định việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật. Mẫu nêu rõ nội dung ban hành, thông tin quy phạm …

2. Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… / QĐ-BCT

Hà Nội, ngàyythángnăm

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TRÌNH ĐỘ KINH TẾ – KỸ THUẬT

tên dịch vụ / dịch vụ …………. đang hoạt động ………… ..

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017 / NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016 / NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và dịch vụ sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số …… / 2018 / TT-BCT ngày… tháng…. Năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, dịch vụ sự nghiệp. các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề xuất của …………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật của tên dịch vụ / dịch vụ ………… trong hoạt động ………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng / Cục trưởng…., Vụ trưởng…, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm… và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm kỳ kiểm tra. thực hiện Quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Cổng thông tin điện tử;
– Lưu: VT, …..

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật

#Mẫu #quyết #định #ban #hành #định #mức #kinh #tế #kỹ #thuật

Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật1. Định nghĩa mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật là gì?2. Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật1. Định nghĩa mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật là gì?Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật. Mẫu nêu rõ nội dung ban hành, thông tin định mức…2. Mẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BỘ CÔNG THƯƠNG——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …/QĐ-BCTHà Nội, ngày…tháng…năm…QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬTtên dịch vụ/các dịch vụ ………. trong hoạt động …………..BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;Căn cứ Thông tư số……/2018/TT-BCT ngày … tháng …. năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo đề nghị của…………………………,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật tên dịch vụ/các dịch vụ ……… trong hoạt động ……….Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng/Cục trưởng …., Vụ trưởng…, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm … và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3; – Cổng thông tin điện tử;- Lưu: VT, …. .BỘ TRƯỞNGMẫu quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.