Tài liệu

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hàng ngày 22/08/2018.

Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được lập ra giúp giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Vậy dưới đây là mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên tiểu học và hướng dẫn cách điền mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Mẫu phiếu tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

 • Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Thông tư 20 – Mẫu 1
 • Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Thông tư 20 – Mẫu 2
 • Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học – Mẫu 3
 • Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên Tiểu học
  • Mẫu số 1
  • Mẫu số 2
  • Mẫu số 3
  • Mẫu số 4

1. Nhận xét:

– Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt,tác phong chuẩn mực, có chuyên môn vững vàng, có mối quan hệ tốt với phụ huynh học sinh.biết sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Những vấn đề cần cải thiện: Còn nóng nảy trong cách xử lí công việc. Tích cực học tập đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục tính nóng nảy trong công việc cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa mới

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng:

* Tự nghiên cứu

– Thời gian: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021

– Điều kiện thực hiện: Học trực tuyến, online, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đầy đủ trong năm học 2021 – 2022.

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

….….., ngày …. tháng…. năm ……

Người tự đánh giá

……………………………

Mẫu số 4

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2021 – 2022

Họ và tên giáo viên: ……………………

Trường TH:……………………………

Dạy lớp: 5/4 Chủ nhiệm lớp: 5/4

Huyện: ……………………………

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, bản thân tự đánh giá các mức như sau :

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

x

– Phiếu đánh giá và phân loại viên chức.

– Biên bản họp tổ chuyên môn.

– Bản nhận xét đảng viên.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm . Có tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

x

– Bản đánh giá và phân loại giáo viên.

– Biên bản họp tổ chuyên môn.

– Thực hiện nề nếp ra vào lớp, tiến độ thực hiện công việc tốt.

– Có tác phong, phong cách làm việc phù hợp với công việc dạy học.

– Không ăn mặc hay có lời nói phản cảm, không làm các việc vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

x

– Bằng tốt nghiệp đại học

– Các văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

– Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên.

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

– Kế hoạch dạy học được tổ chuyên môn thông qua.

– Phiếu đánh giá và phân loại giáo viên, kế hoạch bài dạy.

– Thực hiện dạy học và giáo dục theo đúng kế hoạch.

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại: Tốt

– Kết quả học tập của học sinh

– Sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại:Tốt

– Kết quả học tập của học sinh

– Sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

x

– Kế hoạch dạy học và giáo dục được phê duyệt.

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

x

– Bảng đánh giá và phân loại giáo viên.

– Giáo viên thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức và tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

– Giáo viên tham gia thực hiện đúng nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

x

– Biên bản họp tổ chuyên môn

– Giáo viên thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong nhà trường. Thực hiện đầy đủ các quy định, biện pháp công bằng, dân chủ trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– Bản góp ý về các quy chế của nhà trường.

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

x

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục.

– Giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

x

– Giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

x

-Giáo viên cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở trên lớp.

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

x

– Giáo viên chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

x

– Chứng chỉ ngoại ngữ

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

x

– Công văn điều động tập huấn

-Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học.

1. Nhận xét:

– Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt,tác phong chuẩn mực, có chuyên môn vững vàng, có mối quan hệ tốt với phụ huynh học sinh.biết sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Những vấn đề cần cải thiện: Còn nóng nảy trong cách xử lí công việc.Tích cực học tập đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục tính nóng nảy trong công việc cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa mới

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng:

* Tự nghiên cứu

– Thời gian: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021

– Điều kiện thực hiện: Học trực tuyến, online, tạo điều kiện về cơ sở vật chất , mua sắm thiết bị đầy đủ trong năm học 2021 – 2022.

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

….……., ngày …. tháng…. năm……

Người tự đánh giá

……………………………

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

#Mẫu #phiếu #đánh #giá #chuẩn #nghề #nghiệp #giáo #viên #Tiểu #học


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.