Linh Tinh

Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính

Tải xuống Bản in

Mẫu MBB14: Biên bản vi phạm hành chính là gì? Mẫu bao gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Mẫu biên bản giao, nhận hồ sơ vi phạm hành chính

  • 1. Định nghĩa mẫu MBB14: Biên bản giao nhận vi phạm hành chính là gì?
  • 2. Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vi phạm hành chính

1. Định nghĩa mẫu MBB14: Biên bản giao nhận vi phạm hành chính là gì?

Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vi phạm hành chính là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc giao nhận hồ sơ vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung giao nhận văn bản … Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vi phạm hành chính

MBB14

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC
TÊN CƠ QUAN BỘ TRƯỞNG(Đầu tiên)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… ../ BB-GNHS

BÁO CÁO
Giao biên bản vi phạm hành chính *

Thi hành Quyết định chuyển hồ sơ vụ án vi phạm hành chính số …………. / QĐ-CHS ngày…. /…. / ………… của (2) ……………… .. ……………… ……. ………… ..

Cơ sở (3) ……………………………………………………………………………………………… ..

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày ….. /… ../ ………… tại (4) …………………….

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện của bên chuyển nhượng:

Họ và tên: …………, cấp bậc: ………… .., chức vụ: ……. …… .., đơn vị: …………… ..

2. Đại diện bên nhận:

Họ và tên: …………, cấp bậc: ………… .., chức vụ: …………… .., đơn vị: …………… ..

2. Với sự tham gia của (nếu có) (5):

a) Họ và tên: …………………… .. Nghề nghiệp: …………………….

Chỗ ở hôm nay: ………………………. ………………………………………… … …….

b) Họ và tên: …………………… .. Nghề nghiệp: …………………….

Chỗ ở hôm nay: ……………………… .. ………………………………………… .. …….

c) Họ và tên: ……………………. Chức vụ: ………………………………..

Đàn organ: ………………….………………………………………………………..……

Giao, nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính (6) ……………………

Hồ sơ vụ vi phạm hành chính được bàn giao gồm (7):

……………………………………………………………………………………………….

3. Các ý kiến ​​bổ sung khác (nếu có): ……………………………………………………

Biên bản được lập vào hồi …. giờ … phút, ngày …. /… / …………, gồm …. tờ, được lập thành …… bản có nội dung, giá trị như nhau; đọc lại cho những người có tên ở trên, công nhận là đúng và ký tên ở dưới; bên giao người bị tạm giữ 01 bản và bên nhận người bị tạm giữ 01 bản.

BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN

(Dấu hiệu)

(Chỉ định thứ hạng, họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Dấu hiệu)

(Ghi thứ hạng rõ ràng, họ và tên)

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA (9)

(K)ý kiến Tên)

(Ghi rõ họ tên)

* Phiếu này dùng để giao, nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan đã giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính.

(2) Ghi chức vụ, cơ quan của người ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính.

(3) Ghi lại các căn cứ để bàn giao hồ sơ.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Ghi thông tin về những người tham gia như: Nhân chứng, nạn nhân, đại diện chính quyền địa phương, …

(6) Ghi rõ tên và số hồ sơ vụ án đã chuyển.

(7) Ghi rõ số lượng tài liệu, tình trạng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề có trong hồ sơ bàn giao.

Mẫu MBB14: Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính

#Mẫu #MBB14 #Biên #bản #giao #nhận #hồ #sơ #vụ #phạm #hành #chính

Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính1. Định nghĩa mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính là gì?2. Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính1. Định nghĩa mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính là gì?Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung giao nhận hồ sơ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chínhMBB14TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …..…/BB-GNHSBIÊN BẢNGiao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính*Thi hành Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính số ………./QĐ-CHS ngày …./…./……… của(2) ………………..…………………………………………..Căn cứ(3) ……………………….…………………………………………………………Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …../…../………… tại(4)………………………….Chúng tôi gồm:1. Đại diện bên giao:Họ và tên: ………, cấp bậc: ………….., chức vụ: …….…….., đơn vị: ……………..2. Đại diện bên nhận:Họ và tên: …………, cấp bậc: ……….., chức vụ: ……….….., đơn vị: ……………..2. Với sự tham gia của (nếu có)(5):a) Họ và tên: …………………………….. Nghề nghiệp: …………………………….Nơi ở hiện nay: ……………………….………………………………………………….b) Họ và tên: …………………………….. Nghề nghiệp: …………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nơi ở hiện nay: ………………………..…………………………………………..…….c) Họ và tên: ………………………………. Chức vụ: ………………………………..Cơ quan: ………………….………………………………………………………..……Tiến hành giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính(6) ………………………………Hồ sơ vụ vi phạm hành chính bàn giao gồm(7):……………………………………………………………………………………..……….3. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ………………………………………………………Biên bản lập xong hồi…. giờ …. phút, ngày …./…/………, gồm …. tờ, được lập thành …… bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; bên giao người bị tạm giữ giữ 01 bản và bên nhận người bị tạm giữ giữ 01 bản.ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên)(Ghi rõ cấp bậc, họ và tên)ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên)(Ghi rõ cấp bậc, họ và tên)NGƯỜI THAM GIA (9)(Ký tên)(Ghi rõ họ và tên)* Mẫu này được sử dụng để giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính.(1) Ghi tên của cơ quan giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính.(2) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính.(3) Ghi các căn cứ của việc bàn giao hồ sơ.(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.(5) Ghi thông tin về những người tham gia, như: Người làm chứng, người bị thiệt hại, đại diện chính quyền địa phương,…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(6) Ghi rõ tên, số hồ sơ vụ việc được chuyển giao.(7) Ghi rõ số lượng tài liệu, tình trạng tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề có trong hồ sơ bàn giao./.Mẫu MBB14: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chínhMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *