Linh Tinh

Mẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tải xuống Bản in

– Thông báo cho Bên A tình hình ủy thác thanh toán.

Điều 3. Thời hạn của hợp đồng

Hợp đồng này là hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp có sự thay đổi về chính sách của Nhà nước.

Điều 4. Các trường hợp bất khả kháng

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số … / 2018 / NĐ-CP.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở để giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp một trong hai bên không chấp nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định có quyền khởi kiện ra Tòa hành chính, Tòa kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo cho bên kia biết. trước khi khởi kiện. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên có nghĩa vụ thi hành.

Điều 6. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên đồng ý thông qua tất cả các điều khoản nêu trên của Hợp đồng, cam kết thực hiện tốt các thỏa thuận trong Hợp đồng này và các quy định tại Nghị định số … / 201 … / NĐ-CP, Nghị định số … ./201…/ND-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt, mỗi bản có ………… trang. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, 01 bản gửi Tổng cục Lâm nghiệp / Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, thực hiện. /.

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆN BÊN

Mẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng

Mời bạn đọc tham khảo phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng

#Mẫu #hợp #đồng #ủy #thác #chi #trả #dịch #vụ #môi #trường #rừng

Mẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừngHợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu hợp đồng về việc ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừngMẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng là mẫu bản hợp đồng được dùng để ủy thác về việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mẫu nêu rõ nội dung ủy thác… Mẫu được ban hành theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của UBND cấp xãMẫu phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của tổ chứcHợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNGSố:…………/HĐUT-DVMTR/20…Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị định số … /20…/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;Căn cứ Nghị định số …/20…./NĐ-CP ngày…. tháng… năm 20… của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp,Hôm nay, ngày …. tháng…… năm 20… tại ……………, chúng tôi gồm:1. Bên A – Bên ủy thác: (Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng)Đại diện: Ông/Bà: ……………………………………….. Chức vụ: ….Địa chỉ: …………………………………………………………………………………Điện thoại: ………………………………….. Fax ………………………….Tài khoản số: ………………………………………………………………………..Tại: ………………………………………………………………………………………Mã số thuế: …………………………………………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Bên B – Bên nhận ủy thác: (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng )Đại diện: Ông/Bà: …………………………………….. Chức vụ: …….Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..Điện thoại: …………………………………… Fax ………………………..Tài khoản số: ………………………………………………………………………..Tại: ………………………………………………………………………………………Hai bên cùng nhau thống nhất ký Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các điều, khoản như sau:Điều 1. Nội dung hợp đồng1. Bên A ủy thác cho bên B trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở ……………………………………………(tên cơ sở sử dụng dịch vụ).2. Thời gian và số tiền chi trả:- Thời gian chi trả: từ ngày 01/01/2011 (đối với những trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng hoạt động sau ngày 01/01/2011 thời điểm chi trả được tính từ ngày có hoạt động sản xuất kinh doanh);- Mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả theo quy định tại Nghị định số ……/201.…./NĐ-CP ngày….. tháng……năm 2018 của Chính phủ.3. Kê khai, phương thức và thời hạn chi trả:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})a) Kê khai:- Trước ngày 15/10 hằng năm, bên A gửi đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm tiếp theo cho bên B theo Mẫu số 02 Phụ Lục VI ban hành kèm theo Nghị định số ……./201……./NĐ-CP.- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên A lập bản kê nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng gửi cho bên B theo Mẫu số 03 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số …../201……./NĐ-CP.- Chậm nhất 50 ngày kể từ ngày kết thúc năm, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo Mẫu số 04 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số …../201……/NĐ-CP.b) Phương thức chi trả: bên A chuyển khoản số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng vào tài khoản của bên B.c) Thời hạn chi trả:- Bên A nộp tiền cho bên B theo từng quý, thời gian nộp tiền chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý I, II, III; 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý IV.Điều 2. Quyền và nghĩa vụ1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:Quyền và nghĩa vụ của bên A được quy định tại Điều 64 của Luật Lâm nghiệp.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:a) Quyền hạn- Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng và nhận tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của bên A;- Được quyền yêu cầu bên A thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng thời hạn.b) Nghĩa vụ:- Thực hiện việc chi trả ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số ……/2018/NĐ-CP (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) hoặc thực hiện điều phối số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ cấp tỉnh theo diện tích lưu vực của từng tỉnh (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thông báo cho bên A tình hình thực hiện chi trả ủy thác.Điều 3. Thời hạn của hợp đồngHợp đồng này là hợp đồng không thời hạn, trừ trường hợp có sự thay đổi của chính sách Nhà nước.Điều 4. Trường hợp bất khả khángThực hiện theo quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP.Điều 5. Giải quyết tranh chấp1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được một trong hai bên có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để giải quyết tranh chấp.2. Trường hợp một trong hai bên không chấp nhận Quyết định của cơ quan thẩm quyền thì trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Quyết định có quyền khởi kiện ra Tòa án hành chính hoặc Tòa án kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước khi khởi kiện. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng các bên có nghĩa vụ phải thi hành.Điều 6. Điều khoản cuối cùng1. Hai bên thống nhất thông qua tất cả các điều khoản trên của bản Hợp đồng, cam kết thực hiện tốt các thỏa thuận trong bản hợp đồng này và các quy định tại Nghị định số …/201…/NĐ-CP, Nghị định số …/201…/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản tiếng Việt, mỗi bản có ……… trang. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản, 01 bản được gửi Tổng cục Lâm nghiệp/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát thực hiện./.ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BMẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.