Linh Tinh

Mẫu hợp đồng tuyển lao động 2022

Tải xuống

Hợp đồng tuyển dụng lao động mẫu

Mẫu hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng được tạo ra khi có sự thống nhất về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng ghi rõ thông tin 2 bên, thời gian và phương thức tuyển dụng … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung ứng lao động tại đây.

Hợp đồng lao động mẫu

Nội dung cơ bản của hợp đồng tuyển dụng lao động mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————-

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP LAO ĐỘNG HOẶC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động về nước năm 2012;

– Căn cứ Nghị định số 196/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức vị trí việc làm;

– Căn cứ Thông tư số 07/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 196/2013 / NĐ-CP ngày 21 / 11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức vị trí việc làm.

Hôm nay, ngày ……. tháng 05 năm …….., tại … ……………………….. ……. chúng tôi gồm có:

Bên A: Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng / cung ứng lao động:

– Người đại diện là Ông / Bà: ……………………. …………………………

– Chức vụ:………………………………………. . ………………………….. ……..

– Địa chỉ nhà:………………………………………. . ………………………….. …………

– Điện thoại:………………………………………. . …………………………….

Bên B: Trung tâm Giới thiệu việc làm …….. hoặc Doanh nghiệp giới thiệu việc làm ……….:

– Người đại diện là Ông / Bà: ……………………. …………………………

– Chức vụ:………………………………………. . ………………………….. ……..

– Địa chỉ nhà:………………………………………. . ………………………….. …………

– Điện thoại:………………………………………. . …………………………….

Hai bên đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau:

Điều 1: Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B những việc sau:

– Tổng số lao động Bên B đề nghị cung ứng hoặc tuyển dụng: ….. người, cụ thể từng vị trí việc làm với các nội dung sau:

Số lượng nhân viên cần tuyển dụng:

+ Tuổi:

+ Giới tính:

+ Sức khỏe

+ Yêu cầu (Văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính …):

Thông tin về nơi làm việc:

+ Nơi làm việc:

Thời hạn hợp đồng lao động:

+ Thời gian bắt đầu làm việc:

Thời gian thử việc:

Điều kiện làm việc:

+ Mức lương:

+ Các chế độ khác:

Điều 2. Hai bên đã thống nhất về thời gian và phương thức bàn giao lao động, cụ thể như sau:

– Phương thức vận chuyển:

– Thời gian giao hàng:

– Địa điểm giao hàng:

– Thanh toán phí và lệ phí:

Điều 3. Bên B có trách nhiệm cung ứng lao động hoặc tuyển dụng lao động theo yêu cầu của Bên A.

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:

– Thông báo kết quả tuyển dụng cho Bên B sau khi Bên A ký hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng phải nêu rõ lý do;

– Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và các thỏa thuận cụ thể với Bên B trong hợp đồng này;

– Thông báo cho Bên B để người lao động (Bên B cung cấp dịch vụ) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với người lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký hợp đồng. việc làm và lý do chấm dứt.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc hai bên cùng bàn bạc giải quyết đúng chức năng, quyền hạn của mỗi bên, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này được lập thành bốn bản, bên A giữ hai bản, bên B giữ hai bản để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày …………. phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hạn.

Đại diện bởi một

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đại diện BE

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

  • Hợp đồng lao động mẫu
  • Đơn đăng ký ký hợp đồng thuê nhà
  • Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Xem chi tiết bài viết

Mẫu hợp đồng tuyển lao động 2022

#Mẫu #hợp #đồng #tuyển #lao #động

Mẫu hợp đồng tuyển lao động 2022Hợp đồng tuyển lao động Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu hợp đồng tuyển dụng lao độngMẫu hợp đồng tuyển lao động là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, thời gian và phương thức tuyển lao động… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung ứng lao động tại đây.Mẫu hợp đồng tuyển lao độngNội dung cơ bản của mẫu hợp đồng tuyển lao động như sau:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOẶC HỢP ĐỒNG TUYỀN LAO ĐỘNG- Căn cứ Bộ luật Lao động Nước 2012;- Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.Hôm nay, ngày tháng năm…….., tại………………………………….. chúng tôi gồm:Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng/được cung ứng lao động:- Đại diện là Ông/Bà:…………………………………………………………………………….- Chức vụ:…………………………………………………………………………………………..- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..- Điện thoại:………………………………………………………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm…….. hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm………..:- Đại diện là Ông/Bà:…………………………………………………………………………….- Chức vụ:…………………………………………………………………………………………..- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..- Điện thoại:…………………………………………………………………………………………Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:Điều 1: Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:- Tổng số lao động đề nghị bên B cung ứng hoặc tuyển:….. người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với nội dung sau:+ Số lao động cần tuyển:+ Độ tuổi:+ Giới tính:+ Sức khoẻ+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính…):- Các thông tin về nơi làm việc:+ Địa điểm làm việc:+ Thời hạn hợp đồng lao động:+ Thời gian bắt đầu làm việc:+ Thời gian thử việc:+ Điều kiện làm việc:+ Mức lương:+ Các chế độ khác:Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức bàn giao lao động, cụ thể như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Phương thức bàn giao:- Thời gian bàn giao:- Địa điểm bàn giao:- Thanh toán phí, lệ phí:Điều 3. Bên B có trách nhiệm cung ứng lao động hoặc tuyển lao động theo đúng yêu cầu của bên A.Điều 4. Bên A có trách nhiệm:- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do;- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này;- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc, giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến……….. Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.Đại diện bên A(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Đại diện bên B(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu hợp đồng giới thiệu việc làmMẫu đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhàMẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *