Linh Tinh

Mẫu giấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài

Tải xuống Bản in

Mời bạn đọc tham khảo phần tín dụng ngân hàng trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài

#Mẫu #giấy #xác #nhận #đăng #ký #thay #đổi #giao #dịch #ngoại #hối #liên #quan #đến #đầu #tư #nước #ngoài

Mẫu giấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoàiGiấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy xác nhận về việc đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoàiMẫu giấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối. Mẫu được ban hành theo Thông tư 31/2018/TT-NHNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu giấy xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoàiMẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoàiGiấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoàiNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAMCHI NHÁNH………..——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số:… /………V/v xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khíNgày ….. tháng …… năm ………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: …………………………………Trả lời đề nghị của …………. {Tên nhà đầu tư} tại Đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí số …………. ngày ………… kèm theo hồ sơ liên quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố …………. có ý kiến như sau:1. Xác nhận …………… {Tên nhà đầu tư} đã đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố theo quy định tại Thông tư số /2018/TT-NHNN ngày ……… của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.2. Nội dung đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí của ……….. {Tên nhà đầu tư} với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ……….. như sau:2.1. Nội dung thay đổi 1:- Nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ………….. xác nhận đăng ký:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Nội dung đề nghị thay đổi:2.2. Nội dung thay đổi n:….- Nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ………….. xác nhận đăng ký:- Nội dung đề nghị thay đổi:3. Khi thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, {Tên nhà đầu tư} phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài, các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư; đồng thời chấp hành nghiêm túc việc báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số ……/2018/TT-NHNN ngày ……….. của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.4. {Tên nhà đầu tư} tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và hiệu quả của số ngoại tệ đăng ký chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ……………. không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý và tài chính nào ngoài việc xác nhận {Tên nhà đầu tư} đã đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các nội dung tại điểm 2 của công văn này.5. Văn bản này là một bộ phận không tách rời của văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ………. số ……… ngày ………. và văn bản xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ………… số ………….. ngày …………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo để {Tên nhà đầu tư} biết và thực hiện.Nơi nhận:- Như trên;- NHNN (để p/h);- Tổ chức tín dụng được phép (để p/h);- Lưu ………………..GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCCHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Trường hợp xác nhận đăng ký thay đổi về tài khoản vốn đầu tư Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ghi rõ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ……….. xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, {Tên nhà đầu tư} có trách nhiệm chuyển toàn bộ số dư sang tài khoản mới theo công văn này. Đồng thời, tài khoản vốn đầu tư hiện tại số ……….. mở tại: ……………. không được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu chi quy định tại Điều …., Điều ……. Thông tư số ……../2018/TT-NHNN ngày ……/…./2018 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.Mẫu giấy xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *