Linh Tinh

Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô

Tải xuống Bản in

Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô

#Mẫu #giấy #phép #thành #lập #và #hoạt #động #tổ #chức #tài #chính #mô

Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô là gì? Mẫu giấy phép thành lập gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu giấy phép về thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô1. Định nghĩa mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô là gì?2. Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô1. Định nghĩa mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô là gì?Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép về việc thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin tổ chức tài chính vi mô… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN của Ngân hàng nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi môNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM———CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …/GP-NHNNHà Nội, ngày… tháng… năm…GIẤY PHÉPTHÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔTHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;Căn cứ Thông tư số /20../TT-NHNN ngày …/…/20.. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động tổ chức tài chính vi mô;Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô…… và hồ sơ kèm theo;Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép thành lập Tổ chức tài chính vi mô sau đây:1. Tên của Tổ chức tài chính vi mô:- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:- Tên viết tắt:- Địa chỉ trụ sở chính:2. Chủ sở hữu/các thành viên góp vốn và tỷ lệ vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô:3. Vốn điều lệ:4. Nội dung, phạm vi hoạt động: (ghi rõ nội dung chấp thuận)5. Thời hạn hoạt động:6. Địa bàn hoạt động:Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức tài chính vi mô phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký.Điều 4. Giấy phép tổ chức tài chính vi mô được lập thành 05 (năm) bản chính: 01 (một) bản cấp cho tổ chức tài chính vi mô; 01 (một) bản để đăng ký doanh nghiệp; 03 (ba) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm: 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 (một) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh………. (nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính); 01 (một) bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy phép.Nơi nhận:- Như Điều 4;- UBND Tỉnh/Thành phố …;- Bộ Công an;- Lưu VP, TTGSNH.THỐNG ĐỐC(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi môMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.