Linh Tinh

Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung

Tải xuống Bản in

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung

#Mẫu #giấy #phép #bán #buôn #sản #phẩm #thuốc #lá #cấp #sửa #đổi #bổ #sung

Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung là gì? Mẫu giấy phép bán buôn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu giấy phép về việc bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung1. Định nghĩa mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung là gì?2. Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung1. Định nghĩa mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung là gì?Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về việc bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin bán buôn sản phẩm…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sungUBND TỈNH, TP…(6)SỞ CÔNG THƯƠNG——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …./GP-SCT…………, ngày…tháng…năm 20…GIẤY PHÉPBÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNGCăn cứ ………..……………………………………………………………….(1);Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;Căn cứ Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số…(2)…ngày … tháng …. năm ……do Sở Công Thương cấp cho………………….. (3);Căn cứ Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ …….) số…(2)…ngày … tháng …. năm ….do Sở Công Thương cấp cho……………. (3) (nếu đã có);Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số……ngày … tháng …. năm …. của………..(3);Theo đề nghị của …..(4),QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số…(2)…như sau……………………………….(5)Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá số ……………(2) không thay đổiĐiều 3. Trách nhiệm thực hiện……….(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 4. Hiệu lực thi hànhGiấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Nơi nhận:- ……..…(3);- …………..(6);- ………..(7);- Lưu: VT, …….(4).GIÁM ĐỐC(ký tên và đóng dấu)Chú thích:(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.(2): Ghi rõ số Giấy phép đã được cấp(3): Tên thương nhân(4): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép.(5): Nội dung sửa đổi, bổ sung(6): Tên thành phố (tỉnh) nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung(7): Tên các tổ chức có liên quan.Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp sửa đổi bổ sung(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.