Linh Tinh

Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì? Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé.

Mẫu công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?
  • 2. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin doanh nghiệp …

2. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thân mến: ……………………………………………………

1. Tên doanh nghiệp:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………… .. …………………….

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………….

– Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………… ..

2. Trụ sở chính:

– Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………….

– Fax Điện thoại: ……………………..………………..

– Email: …………………………………………………………………………………

– Trang mạng: …………………………………………………………………………………………

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

– Họ và tên: ……………… ..Chức vụ: …………. ………….

– Số chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân: …………… .. do …………… cấp ngày … tháng … năm ……………………

– Điện thoại: ……………………………. Email: …………………………………… ..

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………. ………

– Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Số …… ngày …… tháng ……., Do …………… ..

– Loại hình kinh doanh: …………………………………..…………………………

5. Kết quả KH&CN:

– Tên kết quả: ……………………………………………………………………………………………….

– Nguồn tài chính: …………………………………………………….

– Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu / nhận chuyển giao): ………………………

– Đồng ruộng …………………….………………………………………………………..

6. Danh mục sản phẩm được hình thành từ kết quả của khoa học và công nghệ: ……………………. …………

7. Tỷ lệ doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của doanh nghiệp: …………………….

8. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý về những nội dung đã kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

…… ..ngày …. tháng …. năm ……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(GIẾT)ý kiếnviết rao họ tên và đóng dấu)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

#Mẫu #giấy #đề #nghị #chứng #nhận #doanh #nghiệp #khoa #học #và #công #nghệ

Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì? Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu giấy đề nghị về việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?2. Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin doanh nghiệp…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬNDOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆKính gửi: ……………………………………………………1. Tên doanh nghiệp:- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………………………..………………….- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………..- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ……………………………………..……………2. Trụ sở chính:- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….- Điện thoại: ………………………………Fax: ……………………..………………..- Email: …………………………………………………………………………………- Website: ………………………………………………………………………………3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:- Họ và tên: ……………………………..Chức vụ: ……………………….………….- Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân: …………….. do…………… cấp ngày … tháng … năm …………………- Điện thoại: ……………………………. Email: ……………………………………..- Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:- Số …… ngày …… tháng …… năm ……., do…………….. cấp.- Loại hình doanh nghiệp: …………………………………..…………………………5. Kết quả KH&CN:- Tên kết quả: ……………………………………………………………………………- Nguồn gốc tài chính: ………………………………………………………………….- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao): ………………………- Lĩnh vực …………………….………………………………………………………..6. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN: ………………..………7. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của doanh nghiệp: ………………………………………8. Phần cam đoan: Cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.…….., ngày …. tháng …. năm ……NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.