Linh Tinh

Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Tải xuống Bản in

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động được quy định như thế nào? Mẫu chứng chỉ bao gồm những gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  • 1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động là gì?
  • 2. Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động

1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động là gì?

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động là mẫu giấy chứng nhận được lập để xác nhận việc hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận … Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03 / VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động

(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…………ngàythángnăm 20 …

Ảnh 3 x 4

[đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi]

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
KỸ THUẬT KIỂM TRA AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Con số:……………………

Họ và tên:……………………………………… . ……………….. Nam nữ:…………………….. ……….

Ngày sinh:………………………………………. . ……………… Nơi sinh:……………………… .. ……..

Quốc tịch:……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

Số CMND / Chứng minh nhân dân ………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp ………… ……….

Đơn vị công tác: ……………………………………….. ……………………………………………… ……….

Chức vụ:……………………………………….. . ……………………………………………… …

Đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các đối tượng được kiểm tra:

… ……………………………………………… …………………………

Được tổ chức từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm ….. ..

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định an toàn lao động

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

#Mẫu #GCN #đã #hoàn #thành #khóa #bồi #dưỡng #nghiệp #vụ #kiểm #định #kỹ #thuật #toàn #lao #động

Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì? Mẫu giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu GCN về việc đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động1. Định nghĩa mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì?2. Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động1. Định nghĩa mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì?Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(TÊN ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN)———CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————……….., ngày…tháng…năm 20…Ảnh 3 x 4[đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi]GIẤY CHỨNG NHẬNĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤKIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNGSố:……………………Họ và tên:………………………………………………………… Nam, Nữ:………………………………Sinh ngày:……………………………………………………….. Nơi sinh:……………………………….Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………Số CMND/Căn cước công dân………….. Ngày cấp:………… Nơi cấp……………………….Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định:……………………………………………………………………………………………………………………Được tổ chức từ ngày….. tháng….. năm…… đến ngày…… tháng…… năm………………THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu GCN đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.