Linh Tinh

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương

Tải xuống

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương là mẫu bảng dự toán được tạo ra để lập dự toán chi ngân sách địa phương. Mẫu nêu rõ nội dung dự toán … Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu cân đối ngân sách địa phương

Phiếu đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương

Phiếu đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán chi ngân sách địa phương như sau:

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI PHÍ NĂM …

(Đối với ngân sách chính quyền địa phương)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Ngân sách hàng năm…

Ngân sách hàng năm…

So sánh

Tuyệt đối

Quan hệ (%)

Một

GỠ BỎ

Đầu tiên

2

3 = 2-1

4 = 2/1

HÀNG TRIỆULái xeChi ngân sách địa phương

Một

TRỌNG LƯỢNG ĐỎChúa ơiTôi NSDP

Tôi

Chi đầu tư phát triển (Đầu tiên)

Đầu tiên

Chi tiêu cho các dự án

Màu đỏooh: Chia cho nhận diện tích

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Màu đỏooh: Chia theo nguồn vOhN

Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến ​​thiếtOh sự thi công

2

Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính địa phương đặt hàng theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Luôn luôn

Trong đó:

Đầu tiên

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

III

Trả lãi cho các khoản vay từ chính quyền địa phương (2)

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

VẼ TRANH

Phòng ngừa ngân sách

TẠI VÌ

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

GỠ BỎ

CHI TIÊU CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Tôi

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi cho các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

CHUYỂN NGUỒN NGUỒN GỐC VÀO NĂM SAU

Ghi chú: (1) Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng (+) bội chi ngân sách địa phương (nếu có). hoặc trừ (-) bội chi ngân sách địa phương và trả nợ lãi vay (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 của Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện, cấp xã không có trách nhiệm chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương

Xem chi tiết bài viết

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương

#Mẫu #dự #toán #chi #ngân #sách #địa #phương

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phươngDự toán chi ngân sách địa phương Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phươngMẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương là mẫu bảng dự toán được lập ra để dự toán về việc chi ngân sách địa phương. Mẫu nêu rõ nội dung dự toán chi… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu cân đối ngân sách địa phươngMẫu đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phươngMẫu đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nướcNội dung cơ bản của mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương như sau:DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM…(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)Đơn vị: Triệu đồngSTTNội dungDự toán năm…Dự toán năm…So sánhTuyệt đốiTương đối (%)AB123=2-14=2/1TỔNG CHI NSĐPACHI CÂN ĐỐI NSĐPIChi đầu tư phát triển (1)1Chi đầu tư cho các dự ánTrong đó: Chia theo lĩnh vực-Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề-Chi khoa học và công nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn-Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất-Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết2Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật3Chi đầu tư phát triển khácIIChi thường xuyênTrong đó:1Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề2Chi khoa học và công nghệ (2)IIIChi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)IVChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)VDự phòng ngân sáchVIChi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lươngBCHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊUIChi các chương trình mục tiêu quốc gia(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)IIChi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)CCHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.Mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.