Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn xin xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì? Đơn xin việc bao gồm những gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để hiểu rõ hơn nhé.

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì?
  • 2. Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì?

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị chứng nhận, nội dung quảng cáo … Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2016 / TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số:……….

ĐƠN XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO CỦA THUỐC THÚ Y

Kính gửi: (1)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:

Địa chỉ nhà:

Số điện thoại: ……………………… Fax: ……………… … ……….. Email:

Số giấy phép:

Tên và số điện thoại của người chịu trách nhiệm đăng ký:

Kính đề nghị … xem xét, xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thuốc thú y sau:

TT

Tên thuốc thú y

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

Đầu tiên

2

Tài liệu đính kèm:

Đầu tiên

2

3

Chúng tôi cam kết thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung đã được xác minh, tuân thủ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu xác nhận nội dung quảng cáo sai sự thật, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu đăng ký quảng cáo trên địa bàn; gửi Cục Thú y nếu đăng ký quảng cáo trên toàn quốc.

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

#Mẫu #đơn #đề #nghị #xác #nhận #nội #dung #quảng #cáo #thuốc #thú

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn đề nghị về việc xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì?2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì?Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị xác nhận, nội dung quảng cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú yTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số:……….ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ YKính gửi: (1)Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:Địa chỉ:Số điện thoại:…………………… Fax:…………………………. E-mail:Số giấy phép hoạt động:Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:Kính đề nghị……. xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc thú y sau:TTTên thuốc thú yGiấy chứng nhận đăng kýPhương tiện quảng cáo12Các tài liệu gửi kèm:123Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đại diện tổ chức, cá nhân(Ký tên và đóng dấu nếu có)Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu đăng ký quảng cáo tại địa phương; gửi Cục Thú y nếu đăng ký quảng cáo toàn quốc.Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.