Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP

Tải xuống Bản in

Đơn đăng ký đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP được quy định như thế nào? Đơn xin việc bao gồm những gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đáp ứng GACP

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đáp ứng GACP là gì?
  • 2. Đơn đăng ký đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đáp ứng GACP là gì?

Đơn đề nghị đánh giá sự thay đổi, bổ sung của dược liệu đạt GACP là mẫu đơn đề nghị đánh giá sự thay đổi, bổ sung của dược liệu đạt GACP. Mẫu nêu rõ nội dung giám định, thay đổi, bổ sung vị thuốc … Mẫu được ban hành theo Quyết định 3854 / QĐ-BYT của Bộ Y tế.

2. Đơn đăng ký đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP

(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ)
TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …/…

…., ngày … tháng… năm 20…

ĐƠN XIN ĐÁNH GIÁ CÁC THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG Y TẾ

1. Thông tin về cơ sở:

Tên cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu / khai thác dược liệu tự nhiên:

Địa chỉ nhà: ……………………………………. Điện thoại / Fax / Email:

Tên dược liệu (tên thường gọi, tên khác, tên khoa học):

Các bộ phận được sử dụng:

Địa điểm nuôi trồng / thu hoạch:

Khu vực trồng trọt / khai thác:

Sản lượng mong đợi:

Số Giấy chứng nhận: ……………………. Phạm vi ngày:

2. Các tài liệu kèm theo theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2019 / TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên, bao gồm :

3. Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận GACP về dược liệu: Có □ Không

Phụ trách cơ sở
…, Ngày… tháng… năm 20…
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP

#Mẫu #đơn #đề #nghị #đánh #giá #thay #đổi #bổ #sung #dược #liệu #đạt #GACP

Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn đề nghị về việc đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP là gì?2. Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP là gì?Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, thay đổi bổ sung dược liệu… Mẫu được ban hành theo Quyết định 3854/QĐ-BYT của Bộ Y tế.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP(TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN)TÊN CƠ SỞ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …/……., ngày … tháng … năm 20…ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI, BỔ SUNG DƯỢC LIỆU ĐẠT GACP1. Thông tin về cơ sở:Tên cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu/khai thác dược liệu tự nhiên:Địa chỉ: ……………………………………. Điện thoại/Fax/Email:Tên dược liệu (tên thường gọi, tên khác, tên khoa học):Bộ phận dùng:Địa điểm nuôi trồng/khai thác:Diện tích nuôi trồng/khai thác:Sản lượng dự kiến:Số Giấy chứng nhận: ……………………………. ngày cấp:2. Các giấy tờ kèm theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên, bao gồm:3. Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP: Có □ Không □(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phụ trách cơ sở…, ngày … tháng … năm 20…(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACPMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.