Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Tải xuống Bản in

Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá như thế nào? Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là gì?
  • 2. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là gì?

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại …

2. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …/…

……..., ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀO NHÀ MÁY THUỐC NHUỘM

(trong trường hợp bị mất, bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách hoặc cháy)

Đến 1)

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………….. ……………………………… ……………………;

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………… Điện thoại: ……… ………… …. Số fax: …………………..;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… cấp ngày … tháng … năm … ………

4. Đã được cấp ….. (1) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số …. ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần … (nếu có) ….. (2)

5. Đề nghị.… (1) xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với các lý do sau: ……………………… ……………………………………………… …….. (3)

Các tài liệu liên quan kèm theo theo quy định bao gồm: ……………………. (4)

……… (5) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều. Các điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP và Nghị định số 08/2018 / NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018 / TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và quy định. quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung đã kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

(2): Nếu Giấy phép sửa đổi, bổ sung đã được cấp, ghi rõ ngày, tháng, năm, giờ

(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

#Mẫu #đơn #đề #nghị #cấp #lại #giấy #chứng #nhận #đủ #điều #kiện #đầu #tư #trồng #cây #thuốc #lá

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là gì?2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là gì?Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láTÊN DOANH NGHIỆP——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …/…………, ngày…… tháng……. năm 20…ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)Kính gửi: …………………………………..(1)1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..;2. Địa chỉ trụ sở chính:………………Điện thoại:……………………. Fax:….……….;3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……………..do…………………cấp ngày…….tháng……… năm…………4. Đã được…..(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số…ngày…tháng…năm… và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ… (nếu có)…..(2)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với lý do sau:………………………………………………………………………(3)Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:…………..……………………..(4)………(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp(họ và tên, ký tên, đóng dấu)Chú thích:(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.(2): Nếu đã được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại.(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận.Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.