Linh Tinh

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

Tải xuống

Đơn đề nghị kiểm tra lại việc thực hành tốt bảo quản

Phiếu đăng ký kiểm tra lại thực hành tốt bảo quản thuốc là mẫu đơn được lập để đăng ký kiểm tra lại thực hành tốt bảo quản thuốc. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đăng ký kiểm tra lại, cơ sở đăng ký … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị kiểm tra Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

Mẫu Báo cáo Thay đổi Thực hành Tốt trong Phòng thí nghiệm

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

Nội dung cơ bản của Phiếu đăng ký kiểm tra lại Thực hành tốt bảo quản như sau:

Tên đơn vị chủ quản
Tên bài
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

…, ngày tháng năm …..

ĐƠN XIN KIỂM TRA “THỰC HÀNH BẢO QUẢN TỐT”

Thân mến: …………………………….

1- Tên cơ sở: …………………………………….. ……….

2- Địa chỉ (trụ sở chính và kho bảo quản) … ……….

3- Điện thoại: …………………………… Fax: ….. …… …………….. Email: ……………………..

4- Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số ……….. do ………….. cấp.

Thực hiện Quyết định số …… / ……… ngày …. tháng …. năm … của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai và áp dụng nguyên tắc “Thực hiện tốt bảo quản thực hành ”, sau khi tự kiểm tra, cơ sở chúng tôi xin đăng ký với ……………… để được kiểm tra“ Thực hành tốt bảo quản thuốc ”và cam kết sẽ khắc phục kịp thời những tồn tại. được ghi trong báo cáo kiểm tra

Chúng tôi gửi kèm bản đăng ký này với các tài liệu liên quan sau:

(1) – Bản sao Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có xác nhận của cơ sở;

(2) – Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại trong đợt kiểm tra trước;

(3) – Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 03 năm thực hiện. /.

Phụ trách cơ sở
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn đề nghị kiểm tra lại việc thực hành tốt bảo quản

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

#Mẫu #đơn #đăng #ký #tái #kiểm #tra #thực #hành #tốt #bảo #quản #thuốc

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốcĐơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốcMẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký tái kiểm tra, cơ sở đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốcMẫu báo cáo thay đổi thực hành tốt phòng thí nghiệmMẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốcNội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc như sau:Tên đơn vị chủ quảnTên đơn vị——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-…, ngày …. tháng ….. năm …..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC”Kính gửi: …………………………….1- Tên cơ sở: ……………………………………………………………..2- Địa chỉ (trụ sở chính và kho bảo quản) ……………………….3- Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………. E-Mail: ………………………..4- Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số …………… do …………….. cấp.Thi hành Quyết định số ……/……… ngày …. tháng…. năm … của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” , sau khi tiến hành tự thanh tra, cơ sở chúng tôi xin đăng ký với …………… được kiểm tra “Thực hành tốt bảo quản thuốc” và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại ghi trong biên bản kiểm traChúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(1)-Bản sao Giấy phép thành lập cơ sở hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có xác nhận của cơ sở;(2)- Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước;(3)- Báo cáo thay đổi của cơ sở trong 03 năm triển khai./.Phụ trách cơ sở(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.