Linh Tinh

Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu là gì? Phiếu đăng ký bao gồm những gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm.

Bản đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu là gì?
  • 2. Đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu là gì?

Đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu là đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin thuốc … Mẫu được ban hành theo Thông tư số 13/2016 / TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……. / ĐK-CT

(Địa lý)anh ấy), ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN XIN SẢN XUẤT THUỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ Thông tư số 13/2016 / TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

Căn cứ Thông tư số 18/2018 / TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016 / TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y.

CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TIẾP THỊ:

Tên:

Địa chỉ nhà:

Số điện thoại: …………………………… Số fax

E-mail:

XƯỞNG SẢN XUẤT

Tên:

Địa chỉ nhà:

Số điện thoại: …………………………… Số fax

E-mail:

Chúng tôi được đăng ký sản xuất các loại thuốc thú y sau để xuất khẩu:

……………. (Tên sản phẩm) …

Khi được phép sản xuất, chúng tôi đảm bảo sản phẩm chỉ dành cho mục đích xuất khẩu.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y xuất khẩu

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu

#Mẫu #đơn #đăng #ký #sản #xuất #thuốc #thú #để #xuất #khẩu

Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu là gì? Mẫu đơn đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn đăng ký về việc sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu là gì?2. Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu là gì?Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin về thuốc… Mẫu được ban hành theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩuTÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số:……../ĐK-CT(Địa danh), ngày…. tháng…. năm….ĐƠN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ĐỂ XUẤT KHẨUKính gửi: Cục Thú yCăn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:Tên:Địa chỉ:Số điện thoại:…………………………. Số FaxEmail:CƠ SỞ SẢN XUẤTTên:Địa chỉ:Số điện thoại:…………………………. Số Fax(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Email:Chúng tôi đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu sau đây:……………. (tên sản phẩm)………………..Khi được phép sản xuất, chúng tôi cam đoan sản phẩm chỉ dùng cho Mục đích xuất khẩu.ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu đơn đăng ký sản xuất thuốc thú y để xuất khẩu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.