Tài liệu

Mẫu đề án nhân sự Đại hội Chi bộ/Đảng bộ mới nhất

Đề án nhân sự chi bộ / đại hội đảng bộ Nhiệm kỳ mới là một trong những hình thức quan trọng trong văn kiện Đại hội Đảng. Tài liệu gồm hai mẫu là những hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới. Nội dung của mẫu dự án nhân sự cần nêu các tiêu chuẩn chung; số ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư; về tuổi tác; về cơ cấu nhân sự.

Việc xây dựng đề án nhân sự cần được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy và thường trực cấp ủy. Vậy đây là 2 mẫu dự án nhân sự cho Đại hội Đảng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ……………………..

CÁC BAN …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… DA / …… … ngày … tháng … năm 20 ….

CƠ CHẾ
Nhân viên ……………………
hạn 20 ….- 20 …. (20 ….- 20 ….)

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT / TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 116-HD / DU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy …………. về công tác nhân sự đại hội chi bộ của Đảng bộ Bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy ban … …… .) như sau:

1. Tiêu chuẩn:

một. Tiêu chuẩn chung

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc và của nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, vững vàng trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. An tâm công tác, chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính. Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không kiêu ngạo; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. hóa “trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không với hành động; công bằng, liêm chính, trọng người tài, không để người thân, người quen mất. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

– Có tư duy đổi mới, tầm nhìn và phương pháp làm việc khoa học; Có khả năng tổng hợp, phân tích và dự báo. Năng lực phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, những vấn đề mới, khó khăn và hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thúc đẩy, phát huy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm bắt và hiểu biết cơ bản về tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả công tác xuất sắc trong lĩnh vực, địa bàn công tác được giao; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nhân dân. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tế; gương mẫu, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết, phù hợp.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự).

b. Tiêu chuẩn cụ thể

– Trình độ chuyên môn tốt nghiệp ……………… trở lên

– Trình độ lý luận chính trị ……………… trở lên

– Các tiêu chuẩn khác (theo yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực cụ thể)

… ………

2. Về số lượng cấp ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảng bộ dự kiến ​​số lượng như sau:

– Cấp ủy viên là ………… đồng chí.

Chi ủy chuẩn bị danh sách giới thiệu đại hội là ………… đồng chí.

Đại hội đề cử, cử bổ sung (nếu có) nhiều nhất là ………… đồng chí.

– Ban Thường vụ Huyện ủy (nếu có) là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách có ………… đồng chí.

Hội nghị cấp ủy lần thứ I đề cử, cử bổ sung (nếu có) tối đa là …….. đồng chí.

– Phó Bí thư Đảng ủy là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách có ………… đồng chí.

3. Về độ tuổi:

Các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu nhìn chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất đủ 1 nhiệm kỳ; Các đồng chí được đề cử tái cử vào cấp ủy nhìn chung phải đủ tuổi công tác đủ một nhiệm kỳ, ít nhất phải đủ tuổi công tác từ ½ nhiệm kỳ trở lên.

Phấn đấu độ tuổi cơ cấu: dưới 40 tuổi là đồng chí .com, từ 40 – 50 tuổi là ….. đồng chí, trên 50 tuổi là ……… đồng chí.

4. Về cấu trúc.

– Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp ủy viên, cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ; Đặc biệt:

+ Lãnh đạo đơn vị ……. đồng chí.

+ Lãnh đạo các đoàn thể ……. đồng chí.

+ Cơ cấu tổ chức của bên liên kết (nếu có)

+ Cơ cấu nữ là ……. đồng chí.

– Ban cán sự lớp mới được đổi mới không ít hơn 1/3 so với đầu ban cũ.

– Về nhân sự bí thư: Thực hiện nhất quán chủ trương bí thư là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Trường hợp người đứng đầu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức vụ bí thư thì cơ cấu cấp phó của cơ quan, đơn vị.

– Nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy: ………

(Kèm theo danh sách trích ngang do ban cũ soạn)

20 ….- 20 …. (20 ….- 20 ….)

Lưu ý: Đối với các Đảng bộ có ban thường vụ gồm 03 đề án:

(1) Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối;

(2) đề án nhân sự của Thường trực Ban;

(3) Đề án nhân sự Bí thư, Phó Bí thư.

Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ……………………..

CÁC BAN …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… DA / …… … ngày … tháng … năm 20 ….

CƠ CHẾ
Nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 20 …. – 20 ……

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên nêu tại Chỉ thị số 36-CT / TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44-KH / DU, ngày 28/02/20 …. của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ XXI …. – 20 ….. và các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên; căn cứ vào tình hình thực tế của chi nhánh, chi nhánh ……………………. nhiệm kỳ 20 ….- 20 …. báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 20 …. – 20 …… như sau:

TÔI YÊU CẦU

Cơ cấu nhân sự theo quy hoạch, đúng quy trình; Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, nội bộ đoàn kết tốt.

Tuyển chọn nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, đổi mới, kế thừa và phát triển; đảm bảo cơ cấu tuổi, tỷ lệ nam, nữ.

II. TIÊU CHUẨN

Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức, kỷ luật, liêm khiết, không cơ hội, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới là đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 trở lên, bản thân hoặc vợ hoặc chồng, con không vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng. Nhà nước, những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

III. SỐ, TUỔI, CẤU TRÚC

1. Số lượng:

Cấp ủy nhiệm kỳ 20 …. – 20 …… là …… đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên).

2. Tuổi và cấu trúc:

Cấp ủy nhiệm kỳ 20 …. – 20 …… dự kiến ​​từ 35 đến 45 tuổi chiếm …..%, trên 50 tỷ lệ ……%; cơ cấu nữ trên ……%.

Cơ cấu theo lĩnh vực công tác và chức vụ: Tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 20 …. – 20 …… có các đồng chí là …………………… ..

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa 20 …- 20 …, chi bộ khóa 20 …- 20 …. đã thực hiện đúng quy trình:

1. Căn cứ nguồn quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 20 …. – 20 …… đã được Thành ủy phê duyệt, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy đương nhiệm giới thiệu nhân sự tham dự. tham gia cấp ủy khóa mới và ghi vào phiếu tự đánh giá, đề nghị của cấp ủy đương nhiệm.

2. Bí thư chi bộ đương nhiệm giới thiệu danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và lập phiếu đề cử nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ XXI – 2020 trình đại hội chi bộ tổ chức. ngày .. tháng .. năm 20 …..

3. Tổ chức họp toàn thể đảng viên vào ngày… ..tháng… .năm 20 …. tiến hành thảo luận danh sách nhân sự do đồng chí Bí thư chi bộ đương nhiệm giới thiệu, tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến ​​cán bộ. tham gia vào ủy ban mới. Các kết quả sau:

3.1. Giới thiệu nhân sự tham gia ban chỉ huy lớp mới

……………………………………………………

3.2. Giới thiệu ứng cử viên Bí thư Đảng ủy

……………………………………………………

3.3. Giới thiệu người ứng cử Phó Bí thư chi bộ

……………………………………………………

4. Hoàn thiện Đề án nhân sự trình Đảng ủy theo quy định.

Trên đây là toàn bộ đề án nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 20 …. – 20 ……, chi bộ nhiệm kỳ 20 ….- 20 ….. Hội đồng xem xét, quyết định.

Chi nhánh T / M

BẢO VỆ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đề án nhân sự Đại hội Chi bộ/Đảng bộ mới nhất

#Mẫu #đề #án #nhân #sự #Đại #hội #Chi #bộĐảng #bộ #mới #nhất


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.