Linh Tinh

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

Phiếu đánh giá và xếp loại dành cho Hiệu trưởng

Phiếu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng là mẫu phiếu đánh giá nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong nhà trường. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu đánh giá công chức cuối năm dành cho các Phó Hiệu trưởng

Phiếu đánh giá công chức cuối năm đối với người lao động

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức

PHÒNG GD & ĐT …………

TRƯỜNG CẤP HAI ……………………….

________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG DÂN SỰ

Năm 20 …….. – 20 ………

Họ và tên: ……………………………………… …………………………… ………….

Chức danh: ………………………………………. ……………………………………………… ……………… ..

Đơn vị công tác: ……………………………………….. …………………………….

Ngạch công chức: …………. Cấp bậc: …………… Hệ số lương: …………………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC, XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO KHÁCH HÀNG

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: …………………………… ……………………………. …………………………….

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tác phong:

……………………………. …………………………..

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

……………………………. …………………………..

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

……………………………. …………………………..

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

……………………………. …………………………..

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

……………………………. …………………………..

CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHÍNH THỨC

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

……………………………. …………………………..

8. Năng lực lãnh đạo và quản lý:

……………………………. …………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

……………………………. …………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

1. Đánh giá ưu nhược điểm:

……………………………. …………………………..

……………………………. …………………………..

2. Đánh giá xếp loại:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………. …………………………..

Ngày …. tháng …. năm 20 …
Công chức tự đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)

III. NHẬN XÉT CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1. Ý kiến ​​của tập thể đơn vị nơi công chức làm việc:

……………………………. …………………………..

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

……………………………. …………………………..

Ngày …. tháng …. năm 20 …
Trưởng ban trực tiếp đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG CỦA ỦY BAN

1. Nhận xét về ưu và nhược điểm:

……………………………. …………………………..

……………………………. …………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………. …………………………..

Ngày …. tháng …. năm 20 …
Thủ trưởng đơn vị
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

#Mẫu #đánh #giá #công #chức #cuối #năm #dành #cho #Hiệu #trưởng

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởngPhiếu đánh giá và phân loại viên chức (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đánh giá và phân loại dành cho Hiệu trưởngMẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường của chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Phó Hiệu trưởngMẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho nhân viênMẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chứcPHÒNG GD&ĐT …………TRƯỜNG THCS ……………………….______________________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Năm 20…….. – 20…………Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………Chức vụ, chức danh:……………………………………………………………………………………Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..Ngạch công chức: …………. Bậc:…………… Hệ số lương:…………………………..I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:…………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………………………………………………………………………………………………4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………6. Thái độ phục vụ nhân dân:…………………………………………………………………………………………………………………PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………………………………………………………………………8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………………………………………………………………………9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:…………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại đánh giá:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)…………………………………………………………………………………………………………………Ngày….tháng….năm 20…Công chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:…………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:…………………………………………………………………………………………………………………Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)…………………………………………………………………………………………………………………Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng đơn vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.