Linh Tinh

Mẫu công văn yêu cầu bồi thường

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường là văn bản được lập để yêu cầu bồi thường, mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu bồi thường, thông tin bồi thường, … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu thư yêu cầu ưu đãi thuế
  • Mẫu công văn đề nghị thay đổi con dấu doanh nghiệp

Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

  • 1. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là gì?
  • 2. Công văn yêu cầu bồi thường

1. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại là gì?

Khi người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án cho người bị thiệt hại thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường.

Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 giải thích, viên chức là người được bầu, phê chuẩn, tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định đối với cán bộ, công chức vào một chức vụ trong cơ quan nhà nước. quốc gia.

Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trái với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người bị thiệt hại có thể là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần do người thi hành công vụ gây ra trong phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Khi người bị thiệt hại muốn nhận tiền bồi thường thì phải lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Khi đó, người này phải làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nó ghi rõ những điều sau:

– Họ và tên, giấy tờ tùy thân của người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ và mối quan hệ nhân quả của hành vi và hậu quả gây ra thiệt hại

– Thiệt hại và mức độ yêu cầu bồi thường thiệt hại …

2. Công văn yêu cầu bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢN YÊU CẦU ĐÃ VIẾT

Đến 1) ……………………………………. .. ……………………………………………… ……….

Họ và tên người yêu cầu bồi thường: (2) …………………………………… …..

Chứng minh nhân dân: (3) ……………………………………. …………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………… ……………………………. ……………. ……….

Số điện thoại (nếu có): …………………… .. …………………………..

Email (nếu có): ……………………. … ………

Là: (5) ……………………………………… …………… ……….

Căn cứ: (6) (nếu có)

– ……………………………………………………. ……………………………. ………

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ: …………

– Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ: … … .. ……………..

Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các nội dung sau:

I. YÊU CẦU THIỆT HẠI (7)

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có), cách tính và mức yêu cầu bồi thường như sau: …………………………. ……………………………. …………..

2. Tổn thất do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ……………………. … ……..

3. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: …………………………. …………………………………

4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức độ yêu cầu bồi thường: …………………………………. …………………………………………………. ………

5. Thiệt hại về tinh thần (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: …….

6. Các khoản chi khác phải bồi thường (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ……………………………. … ………….. …

Tổng số tiền đã yêu cầu: …………………………… .(đồng)

(Viết bằng chữ: …………………….. ……………………..

II. ĐỀ XUẤT NỘP QUỸ CẠNH TRANH (nếu có)

1. Các khoản tiền được yêu cầu tạm ứng

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tôi đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường như sau:

1.1. Thiệt hại về tinh thần

Số tiền đề nghị tạm ứng là: ……………………………………. …………………………………………. …………..đồng

(Chữ:………………………………………. . ………………………….. …)

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có): … ……………………………………………… …………………

1.2. Các thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh: (8) …………………….

Số tiền đề nghị tạm ứng là: ……………………………………. …………………………………………. ………….đồng.

(Chữ:………………………………………. . ……………………………………………… ……………)

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có): … ……………………………………………… ………………….

1.3. Tổng số tiền yêu cầu tạm ứng: …………………… ..VND.

(Chữ:………………………………………. . ………………………….. ……………..)

2. Thông tin người nhận tiền tạm ứng bồi thường:

– Họ và tên: (9) …………………… …

– Giấy tờ tùy thân chứng minh: (10) … …………………………………………… ………. …………………………..

– Địa chỉ: (11) …………………… .. ……………………………. …….

– Phương thức nhận tiền tạm ứng bồi thường (12) ………………………………… ………………………….. …….

III. NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC

1. Yêu cầu thu thập tài liệu làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có) (13) …………

2. Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có) (14) ……………………………… ………………

3. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp khác (nếu có) … ……………………………………….. … …………………

Đề nghị xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi (15) ………… theo quy định của pháp luật.

… (16)… ..ngày… tháng… ……

Người yêu cầu bồi thường (17)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu công văn yêu cầu bồi thường

#Mẫu #công #văn #yêu #cầu #bồi #thường

Mẫu công văn yêu cầu bồi thườngVăn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu công văn yêu cầu bồi thường là văn bản được lập ra để yêu cầu về việc bồi thường, mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin bồi thường… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu công văn xin ưu đãi thuếMẫu công văn xin đổi con dấu của doanh nghiệpMẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại1. Công văn yêu cầu bồi thường thiệt hại dùng để làm gì?2. Công văn về việc yêu cầu bồi thường1. Công văn yêu cầu bồi thường thiệt hại dùng để làm gì?Khi người thi hành công vụ gây ra thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án cho người bị thiệt hại thì người bị thiệt hại có thể yêu cầu được bồi thường.Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 giải thích người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định về cán bộ, công chức vào một vị trí trong cơ quan nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.Ngoài ra, người bị thiệt hại có thể là cá nhân hoặc tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.Khi người bị thiệt hại muốn được bồi thường thì phải làm hồ sơ gửi cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Khi đó, người này phải làm văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong đó, nêu rõ các nội dung sau:- Họ tên, giấy tờ chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại- Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ và mối quan hệ nhân quả của hành vi và hậu quả gây thiệt hại- Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường thiệt hại…2. Công văn về việc yêu cầu bồi thườngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})VĂN BẢN YÊU CẦU BỒI THƯỜNGKính gửi: (1) ……………………………………………………………………………………………..Họ và tên người yêu cầu bồi thường: (2) ……………………………………………………….Giấy tờ chứng minh nhân thân: (3) ………………………………………………………………Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………..Số điện thoại (nếu có):…………………………………………………………………………..Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………..Là: (5) ………………………………………………………………………………………………………Căn cứ: (6) (nếu có)-……………………………………………………………………………………………………………….- Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ gây thiệt hại:……………………..- Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ:……………………………………………………………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các nội dung sau:I. THIỆT HẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (7)1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường như sau: ………………………………………………………………………………………………………..2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : ………………………………………………………………………………3. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …..……………………………………………………………………………………4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …………………………………………………………………………………………5. Thiệt hại về tinh thần (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường : …………….6. Các chi phí khác được bồi thường (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………………………………………….Tổng số tiền yêu cầu bồi thường: ……………………………………………(đồng)(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………)II. ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG (nếu có)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Kinh phí đề nghị tạm ứngCăn cứ quy định tại Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tôi đề nghị được tạm ứng kinh phí bồi thường đối với các khoản sau:1.1. Thiệt hại về tinh thầnSố tiền đề nghị tạm ứng là:…………………………………………………………..đồng(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………. )Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):……………………………………………………………1.2. Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh: (8)…………….Số tiền đề nghị tạm ứng là:………………………………………………………….đồng.(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………… )Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):…………………………………………………………….1.3. Tổng số tiền đề nghị tạm ứng: …..…………………………………….đồng.(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………… )2. Thông tin người nhận tạm ứng kinh phí bồi thường:- Họ và tên: (9) ……………………………………………………………………………………….- Giấy tờ chứng minh nhân thân: (10)……………………………………………………………..- Địa chỉ: (11) ……………………………………………………………………………………………- Phương thức nhận tạm ứng kinh phí bồi thường (12) ……………………………………..III. CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN1. Đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có) (13) ………….2. Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có) (14) ……………………………………………………..3. Khôi phục quyền và các lợi ích hợp pháp khác (nếu có)………………………………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi (15)……… theo quy định của pháp luật.…(16)….. ngày … tháng … năm ……Người yêu cầu bồi thường (17)Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.