Linh Tinh

Mẫu C2-15a/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ

Mẫu C2-15a / NS Lệnh thanh toán nợ trong nước bằng ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Vui lòng duyệt và tải xuống.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

Lệnh mới nhất để trả nợ trong nước bằng ngoại tệ

  • 1. Trình tự thanh toán nợ trong nước bằng ngoại tệ là gì?
  • 2. Mẫu C2-15a / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

1. Trình tự thanh toán nợ trong nước bằng ngoại tệ là gì?

Lệnh trả nợ trong nước bằng ngoại tệ là biểu mẫu dùng để yêu cầu Kho bạc Nhà nước thanh toán nợ gốc, lãi, phí từ ngân sách.

2. Mẫu C2-15a / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Mẫu số C215a/ NS
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Con số: ……. Năm NS: …………

TRÌNH TỰ THANH TOÁN NỢ TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

Căn cứ Thông tư phê duyệt dự toán số …………. ngày ………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước …………. Trả nợ gốc, lãi và phí từ ngân sách cấp: ………………………

Người nhận: ……………………………………………………

Số tài khoản: …………………… Tại NH (KBNN) ………….

Loại ngoại tệ: ……………………. Tỷ giá: …………….

Ngày đến hạn thanh toán: …………………………………………………….

PHẦN CỦA BAN NHÀ NƯỚC ĐÃ GHI LẠI

Nợ tài khoản: …………………….

Nợ tài khoản: …………………….

Tài khoản: …………………….

Tài khoản: …………………….

Mã đơn vị hành chính: …………………… ..

thanh toán nội dung

Mã số NDKT

Mã số

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA vàAh HTC

mã nguồnOhn ngân sách nhà nước

Số tiền

Tiền tệ tự nhiên

Quy đổi sang VND

1. Thanh toán ban đầu:

2. Trả lãi:

3. Thanh toán các khoản phí và các chi phí khác phát sinh từ khoản vay:

Tổng cộng:

Tổng số tiền bằng chữ (theo nguyên tệ): …………………… ..

Tổng số tiền bằng chữ (VNĐ): …………………… ..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày tháng năm …..

CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ
Ngày tháng năm ..…..

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI QUẢN LÝ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong phần hình thức Xin vui lòng.

  • Mẫu C1-07a / NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước
  • Mẫu số C1-07b / NS Đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
  • Mẫu số C2-07 / NS đề nghị thanh toán ngoại tệ

Xem chi tiết bài viết

Mẫu C2-15a/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ

#Mẫu #C215aNS #lệnh #chi #trả #nợ #trong #nước #bằng #ngoại #tệ

Mẫu C2-15a/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệMẫu kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu C2-15a/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ mới nhất1. Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ là gì?2. Mẫu C2-15a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC1. Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ là gì?Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ là mẫu dùng yêu cầu Kho bạc Nhà nước chi trả Gốc, lãi, phí khoản vay của ngân sách cấp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu C2-15a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTCCƠ QUAN TÀI CHÍNH ……….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Mẫu số C2-15a/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ……. Năm NS: ………LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆCăn cứ Thông tri duyệt y dự toán số …………. ngày ………….Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………. chi trả Gốc, lãi, phí khoản vay của ngân sách cấp: …………………………………Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………Tài khoản số: …………………… Tại NH (KBNN) …………….Loại ngoại tệ: ……………………. Tỷ giá quy đổi: …………….Ngày đến hạn thanh toán: …..…………………………………..PHẦN KBNN GHINợ TK: ……………………….Nợ TK: ………………………….Có TK: ………………………….Có TK: ………………………….Mã ĐBHC: ……………………..Nội dung thanh toánMã NDKTMã chươngMã ngành KTMã CTMT, DA và HTCTMã nguồn NSNNSố tiềnNguyên tệQuy ra VNĐ1. Thanh toán gốc:2. Thanh toán lãi:3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:Tổng cộng:Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ): …………………………………………………..Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): …………………………………………………..KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … năm …..CƠ QUAN TÀI CHÍNHNgày … tháng … năm ..…..KẾ TOÁNKẾ TOÁN TRƯỞNGGIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên)THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nướcMẫu số C1-07b/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệMẫu số C2-07/NS giấy đề nghị chi ngoại tệ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.