Linh Tinh

Mẫu biên bản thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Tải xuống

Mẫu biên bản chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu văn bản đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIV

Biên bản kiểm tra vườn ươm cây trồng

Mẫu biên bản phân chia di sản thừa kế

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản chấp hành quyết định đưa vào cơ sở y tế như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————-

BÁO CÁO
Thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Hôm nay, vào hồi ………… ngày ………… tháng …………. …

Trong …………………………………………. … ………

Chúng tôi gồm có:

1. …………………………… chức vụ ………. …. .. đơn vị …………………………..

2. …………………………… chức vụ ………. …. .. đơn vị …………………………..

3. …………………………… chức vụ ………. …. … đơn vị …………………………..

Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc nơi quản lý của người đã có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh): …….

Nhân chứng:

Đầu tiên. ……………………………………………… ……………………………………………… …….

2. ……………………………………………… … ………

Lập biên bản về việc thực hiện Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ và tên: ……………………………………….. .. Nam nữ… …………; Số ID …………

Tên khác: …………………………… Ngày, tháng, năm sinh: … ./…./ ….;

Nguyên quán: ………………………………………… ………………………..

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………. …………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… .. …

Hành vi vi phạm pháp luật: ……………………………………. …………………………………………. …………………

Đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh số …….

ngày … / … / … của Chủ tịch Ủy ban nhân dân … ……………………Đầu tiên

Chúng tôi lập biên bản này để báo cáo và làm cơ sở. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Công an cấp huyện, một bản kèm theo hồ sơ đưa người đi khám bệnh, chữa bệnh.

Biên bản được lập cùng thời điểm cùng ngày, đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến ​​khác và ký tên ở dưới.

ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ
(HOẶC NƠI QUẢN LÝ)
(GIẾT)ý kiếnHọ và tên)

NHÂN CHỨNG
(Dấu hiệu, ghi xa lạ họ Tên)

GHI MAKERS
(Dấu hiệu, ghi xa lạ họ Tên)

1 Cơ quan ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

#Mẫu #biên #bản #thi #hành #quyết #định #đưa #vào #cơ #sở #chữa #bệnh

Mẫu biên bản thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnhBiên bản thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnhMẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung của biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu biên bản đình chỉ hoạt động xét nghiệm HIVBiên bản kiểm tra vườn ươm cây trồngMẫu biên bản phân chia di sản thừa kếNội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————BIÊN BẢNThi hành Quyết định đưa vào Cơ sở chữa bệnh(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hôm nay, vào hồi giờ …………… ngày ……. tháng ………. năm …………Tại ……………………………………………………………………………………………….Chúng tôi gồm:1. …………………………….. chức vụ …………….. đơn vị …………………………..2. …………………………….. chức vụ …………….. đơn vị …………………………..3. ……………………………… chức vụ …………….. đơn vị …………………………..Đại diện UBND cấp xã (hoặc nơi quản lý người đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh): ……..Người làm chứng:1. ………………………………………………………………………………………………….2. ………………………………………………………………………………………………….Tiến hành lập biên bản về việc thi hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Họ và tên: …………………………………. Nam/Nữ………….; số CMND …………Tên gọi khác: …………………………………. Sinh ngày:…./…./….;Nguyên quán: …………………………………………………………………………………Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………………………..Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..Hành vi vi phạm pháp luật: ………………………………………………………………Đã có Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh số: …….ngày …/…/…. của Chủ tịch UBND ……………………………………………………1Chúng tôi lập biên bản này để báo cáo và làm căn cứ. Biên bản được lập thành hai bản, một bản được lưu ở Công an cấp huyện và một bản gửi kèm hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh.Biên bản được lập xong hồi giờ cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây./.ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ (HOẶC NƠI QUẢN LÝ)(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LÀM CHỨNG(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1 Cơ quan ra Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnhMẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.