Linh Tinh

Mẫu biên bản họp lớp 2022

Tải xuống

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được tạo ra để ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự cuộc họp, nội dung và diễn biến cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp tại đây.

Trong cuộc họp không thể thiếu được mẫu biên bản cuộc họp. Người lập biên bản cuộc họp thường là thư ký, ghi địa điểm, thành phần tham dự và nội dung cuộc họp. Mẫu biên bản này được coi là vật chứng minh tất cả những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Mẫu biên bản họp lớp và hướng dẫn soạn thảo văn bản mà Hatienvenicevillas.vn giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn tiến hành một buổi họp lớp suôn sẻ và trọn vẹn.

  • Biên bản họp phụ huynh học sinh
  • Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng – Mẫu số 2
  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Mẫu biên bản họp lớp mới nhất

  • 1. Biên bản họp lớp là gì?
  • 2. Nội dung của biên bản họp lớp là gì?
  • 3. Mẫu biên bản họp lớp 1
  • 4. Mẫu biên bản họp lớp 2
  • 5. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

1. Biên bản họp lớp là gì?

Biên bản họp lớp là một loại biểu mẫu ghi lại một cuộc họp trong một lớp, trong cuộc họp đó có thể có giáo viên, phụ huynh và học sinh, theo đó biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung. về cuộc họp, thời gian, thành phần tham dự, địa điểm, kết quả cuộc họp.

2. Nội dung của biên bản họp lớp là gì?

Biên bản họp lớp là tài liệu ghi lại cuộc họp trong lớp với các thành phần tham dự có thể bao gồm: Giáo viên, phụ huynh và học sinh. Trong biên bản họp lớp sẽ ghi lại những nội dung chính và kết quả của cuộc họp.

Tùy theo nội dung, mục đích của cuộc họp… mà biên bản họp lớp có thể khác nhau. Tuy nhiên, thông thường một biên bản họp lớp sẽ bao gồm các nội dung sau:

– Thời gian và địa điểm họp;

– Những người tham gia;

– Chủ tọa và thư ký cuộc họp;

– Nội dung cuộc họp;

– Kết quả, thời gian kết thúc cuộc họp …

Lưu ý: Việc ghi lại nội dung và diễn biến buổi họp lớp dùng để lưu trữ và làm báo cáo sau này không có giá trị pháp lý.

3. Mẫu biên bản họp lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày …. tháng …… năm ……

Trong phòng …………………….

Lớp …… Trường ……………………………………………………

Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc phục vụ năm học ……

I. Đối tượng tham gia:

1. Thầy ………… – Phụ trách môn Tiện kim loại của Trung tâm

2. Chủ trì cuộc họp: ……………………………………… Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp: …………………………………………………….

4. Số học sinh trong lớp:… bạn; hiện tại …… .bạn; Vắng mặt………. bạn bè

II. Nội dung:

1) Mặt mạnh (việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; các hoạt động triển khai hiệu quả; cá nhân điển hình)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2) Mặt yếu (vi phạm quy chế, nội quy: đạo đức, tác phong; nếp sống, đến lớp, tham gia giao thông; khi làm bài thi, kiểm tra; số học sinh bỏ học)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III. Bình luận:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV. Đề xuất khuyến nghị:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ …… phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản họp lớp 2

Trường học …………………………

Lớp: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian và địa điểm họp

– Thời gian: …… giờ, ngày ….. tháng …… năm ……

– Địa điểm: ………………………………………. . …………………………..

2. Đối tượng tham gia:

– Giáo viên: ………………………………………. . ………………………….. ……….

……………………………. …………………………..

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

– Chủ tịch: ……………………. …………………………………

– Thư ký: ………………………………………. . ………………………….. ……….

4. Nội dung cuộc họp.

……………………………. ………………….

5. Tiến độ cuộc họp

……………………………. ………………….

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ cùng ngày.

Thư kýChủ trì

5. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm 2021

Tại phòng học Lớp học ………… Trường …………….

Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc xem xét kỷ luật học sinh vi phạm.

I. Đối tượng tham gia:

1 / Cô giáo .. – Lớp trưởng …………

2 / Chủ tọa cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng

3 / Thư ký cuộc họp: ………… – là lớp phó học tập

4 / Số học sinh trong lớp: ….. bạn; hiện …. bạn; Vắng mặt …. bạn

II. Nội dung:

1 / Những vi phạm của học sinh

– Tổ chức đánh nhau theo nhóm gây hậu quả nghiêm trọng

2 / Phân tích những sai lầm của học sinh

Tổ chức đánh nhau là một trong những hành vi bạo lực học đường và gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể:

+ Gây thương tích cho học sinh cụ thể: bạn Nguyễn Đức Huy,…

+ Gây hỗn loạn trong lớp học, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt chung của học sinh

+ Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường học nói chung và lớp học nói riêng

+ ……………………

3 / Ý kiến ​​của học sinh vi phạm

+ Nội dung trên hoàn toàn đúng với sự việc đã xảy ra, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể, nhà trường và trước pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên.

+ Tôi xin hứa sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả, hứa không tái phạm.

4 / Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp

+ Xử lý theo đúng nội quy, quy chế ở lớp, trường và theo quy định của pháp luật.

5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:

…………………………..

Đồng ý: 50 học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Khiển trách và thông báo cho gia đình

……….

Đồng ý: …. học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:

……….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

6 / Kết luận mức độ kỷ luật đối với học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:

……….

Đồng ý: ….. học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Khiển trách và thông báo cho gia đình

……………………..

Đồng ý: ….. học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:

……………………..

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

III. Ghi chú của giáo viên

Để tránh lặp lại hành vi vi phạm trên, ban cán sự lớp và học sinh trong lớp cần có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập bàn tán đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi tới các bạn mẫu biên bản họp lớp dành cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản họp lớp 2022

#Mẫu #biên #bản #họp #lớp

Mẫu biên bản họp lớp 2022Mẫu biên bản sinh hoạt lớp Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, nội dung cũng như diễn biến của buổi họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp lớp tại đây.Trong cuộc họp không thể thiếu được Mẫu biên bản cuộc họp. Người lập ra biên bản cuộc họp thường là thư ký, ghi lại địa điểm, thành viên tham gia và nội dung họp. Mẫu biên bản này được coi là minh chứng cho mọi sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra. Mẫu biên bản họp lớp cùng hướng dẫn cách viết mà Hatienvenicevillas.vn giới thiệu dưới đây sẽ giúp các bạn tiến hành một cuộc họp lớp diễn ra suôn sẻ và đầy đủ nội dung.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản họp phụ huynh học sinhBiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng – Mẫu số 2Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu nămMẫu biên bản họp lớp mới nhất1. Biên bản họp lớp là gì?2. Biên bản họp lớp gồm những nội dung gì?3. Mẫu biên bản họp lớp số 14. Mẫu biên bản họp lớp số 25. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinh1. Biên bản họp lớp là gì?Biên bản họp lớp là một loại mẫu ghi nhận lại một cuộc họp trong phạm vi một lớp học, trong cuộc họp đó có thể bao gồm cô giáo, phụ huynh và học sinh, theo đó trong biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung về cuộc họp, thời gian, người tham gia, nơi họp, kết quả của cuộc họp.2. Biên bản họp lớp gồm những nội dung gì?Biên bản họp lớp là văn bản ghi chép lại cuộc họp trong phạm vi lớp học với các thành phần tham gia có thể bao gồm: Giáo viên, phụ huynh và học sinh. Trong biên bản họp lớp sẽ ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính và kết quả của cuộc họp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tùy thuộc vào nội dung, mục đích cuộc họp… mà Biên bản họp lớp có thể khác nhau. Tuy nhiên, thông thường trong một Biên bản họp lớp sẽ gồm các nội dung sau đây:- Thời gian, địa điểm họp;- Thành phần tham dự;- Chủ tọa, thư ký cuộc họp;- Nội dung cuộc họp;- Kết quả, thời gian kết thúc cuộc họp…Lưu ý: Ghi nhận nội dung và các diễn biến của cuộc họp lớp được sử dụng để lưu trữ và lập báo cáo sau này mà không có giá trị pháp lý.3. Mẫu biên bản họp lớp số 1(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP LỚPHôm nay, ngày…..tháng….năm…..Tại phòng ……………..Lớp …… Trường……………………………………………………………Tổ chức họp lớp để triển khai một số công việc nhằm phục vụ cho năm học ……..I. Thành phần tham dự:1. Thầy …………– Phụ trách môn Tiện kim loại của Trung tâm2. Chủ trì cuộc họp:………………………………………Là lớp trưởng3. Thư ký cuộc họp:……………………………………………………4. Sĩ số học sinh của lớp:… bạn; có mặt……..bạn; Vắng mặt………. bạnII. Nội dung:1) Mặt mạnh (thực hiện quy chế, nội quy; những hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả; cá nhân tiêu biểu)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2) Mặt yếu (vi phạm quy chế, nội quy: đạo đức, tác phong; lối sống, lên lớp, tham gia giao thông; khi thi, kiểm tra; số học sinh hay bỏ học)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Ý kiến góp ý:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV. Đề xuất kiến nghị:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ….. phút cùng ngày.Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhauChủ trì(ký ghi rõ họ tên)Thư ký(ký ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Mẫu biên bản họp lớp số 2Trường …………………………Lớp: ………………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–BIÊN BẢN HỌP LỚP1. Thời gian, địa điểm họp- Thời gian: …… giờ, ngày…..tháng….năm…..- Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………..2. Thành phần tham dự:- Cô giáo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp- Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………………….- Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………..4. Nội dung cuộc họp……………………………………………………………………………………………………………………5. Diễn biến cuộc họp…………………………………………………………………………………………………………………..Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ cùng ngày.Thư kýChủ tọa5. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP LỚPHôm nay, ngày …tháng …..năm 2021Tại phòng học Lớp ……….Trường ……………..Tổ chức họp lớp để triển khai một số nội dung về việc xét kỷ luật học sinh vi phạm.I. Thành phần tham dự:1/ Thầy ………….– Là chủ nhiệm lớp ………..2/ Chủ trì cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng3/ Thư ký cuộc họp: ……………– là lớp phó học tập4/ Sĩ số học sinh của lớp: …..bạn; có mặt ….bạn; Vắng mặt ….bạnII. Nội dung:1/ Các lỗi vi phạm của học sinh– Tổ chức đánh nhau theo nhóm gây ra hậu quả nghiêm trọng2/ Phân tích các lỗi của học sinh– Tổ chức đánh nhau theo nhóm là một trong những hành vi bạo lực học đường và gây ra hậu quả nghiêm trọng cụ thể:+ Gây ra thương tích cho học sinh cụ thể: bạn Nguyễn Đức Huy,…+ Gây ra sự náo loạn trong lớp học, ảnh hưởng tới việc học tập và hoạt động chung của hớp+ Ảnh hưởng tới hình ảnh trường học nói chung và lớp học nói riêng+ ………………………………………3/ Ý kiến của học sinh vi phạm+ Nội dung trên hoàn toàn đúng với thực trạng đã xảy ra, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lớp, trường học và pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng trên.+ Em xin hứa sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả, cam đoan không tái phạm4/ Ý kiến của một số học sinh trong lớp+ Xử lý đúng nội quy, quy định tại lớp, trường học và theo quy định pháp luật.5/ Biểu quyết về hình thức kỷ luật đối với học sinh:– Phê bình trước lớp, trước trường đối với học sinh sau đây:…………………………Đồng ý: 50 học sinhKhông đồng ý: 0 học sinh– Khiển trách và thông báo với gia đình…………………Đồng ý: ….học sinhKhông đồng ý: 0 học sinh– Buộc thôi học có thời hạn:……………….Đồng ý: ……học sinhKhông đồng ý: 0 học sinh6/ Kết luận mức độ kỷ luật đối với học sinh:– Phê bình trước lớp, trước trường đối với học sinh sau đây:…………………Đồng ý: …..học sinhKhông đồng ý: 0 học sinh– Khiển trách và thông báo với gia đình……………………Đồng ý: …..học sinhKhông đồng ý: 0 học sinh– Buộc thôi học có thời hạn:…………………….Đồng ý: ……học sinhKhông đồng ý: 0 học sinhIII. Lưu ý của giáo viênTránh lặp lại tình trạng vi phạm trên, các ban cán sự lớp cùng các học sinh trong lớp cần tự ý thức việc chấp hành các quy định nội quy của trường học. Nếu có biểu hiện tụ tập bàn bạc đánh nhau, cần báo lên ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM(ký và ghi rõ họ tên)LỚP TRƯỞNG(ký và ghi rõ họ tên)THƯ KÝ(ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản họp lớp dành cho các trường Tiểu học, THCS, THPT.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *