Linh Tinh

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Tải xuống

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập để ghi lại cuộc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng. Mẫu thư đề nghị công nhận … Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010 / TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Hình thức lấy phiếu tín nhiệm

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch

Mẫu biên bản họp cán bộ chủ chốt

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng như sau:

(Đầu tiên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

………, ngày tháng năm…

BIÊN BẢN HỌP
(Ban giám hiệu nhà trường / tổ chức, người góp vốn thành lập trung tâm)
Đề nghị công nhận hiệu trưởng / giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Bắt đầu từ… .. thời gian…. ngày …. năm…

– Địa điểm: tại ……………………. ……………………..

II. Yếu tố

– Thành phần: (ghi đầy đủ danh sách thành viên được triệu tập theo quy định):

– Số lần triệu tập:

– Hiện nay: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): …………………….

– Chủ trì Hội nghị: đ / c ……………………. Tiêu đề ……………………..

– Thư ký Hội nghị: đ / c ……………………… chức danh …………………….

III. Nội dung

1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng / giám đốc; Tóm tắt quá trình lựa chọn hiệu trưởng / giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận Hiệu trưởng / Giám đốc.

2. Tổng hợp nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về việc giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng / giám đốc sở.

3. Cuộc họp tiến hành biểu quyết nhân sự đề nghị công nhận Hiệu trưởng / Giám đốc:

Kết quả:

– Số phiếu phát ra: ………..

– Số phiếu thu được: ..votes

– Số phiếu hợp lệ: ..votes

– Số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu.

– Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ….. phiếu / ……. lá phiếu (…….%)

– Số phiếu không đồng ý với đề nghị công nhận: …… phiếu / …… phiếu (…..%)

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí cao.

Hội nghị kết thúc lúc… ..giờ…. ngày …. năm….. ./.

NGÀNH HỘI NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

GHẾ HỘI NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên trường / trung tâm; tổ chức đề xuất thành lập trung tâm.

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

#Mẫu #biên #bản #họp #đề #nghị #công #nhận #hiệu #trưởng

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởngBiên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởngMẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung đề nghị công nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu phiếu tín nhiệmMẫu biên bản hội nghị liên tịchMẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốtNội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng như sau:(1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–………, ngày…tháng…năm…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BIÊN BẢN HỌP(Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm)V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốcI. Thời gian, địa điểm- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm…- Địa điểm: tại ……………………………………………………………………………II. Thành phần- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):- Số lượng được triệu tập:- Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ………………………………..- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh ………………………..- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………………chức danh ………………………..III. Nội dung1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:Kết quả:- Số phiếu phát ra:…………..phiếu- Số phiếu thu về:……………phiếu- Số phiếu hợp lệ:……………phiếu- Số phiếu không hợp lệ:………..phiếu.- Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)- Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/……. phiếu (…..%)(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.THƯ KÝ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.Mẫu biên bản ghi chép việc họp đề nghị công nhận hiệu trưởng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.