Linh Tinh

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09/QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán công trình hoàn thành là báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp và quyết toán chi phí công trình khi công trình hoàn thành. Biểu mẫu bao gồm các thông tin sau: số vốn đầu tư, số chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, giá trị tài sản …. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020 / TT-BTC về quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước.

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

  • 1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?
  • 2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09 / QTDA

1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất – Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp và quyết toán chi phí dự án khi dự án hoàn thành.

2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09 / QTDA

Số hiệu: 09 / QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: Đầu tiên0/2020 / TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…………ngày tháng năm…..

BÁO CÁO
Quyết toán dự án hoàn thành

Của dự án:…………………… ..

(Dùng cho các dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và các dự án bị dừng vĩnh viễn)

1. Văn bản pháp lý:

Sồ TT

Tên tài liệu

KỲý tưởng kiệu tài liệu; Ngày phát hành

Tên cơ quan phê duyệt (ban hành)

Tổng gtôigiá trị phê duyệt (nếu có)

Đầu tiên

2

3

4

5

Tôi

Htài liệu hợp pháp

– Quyết định phê duyệt dự án, dự toán

– Chính sách lập kế hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

– Văn bản phê duyệt đề cương (đối với đồ án quy hoạch)

– Văn bản phê duyệt dự toán kinh phí

– Văn bản phê duyệt quy hoạch (nhiệm vụ) dự án hoặc chuẩn bị đầu tư

– Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc ngừng hoạt động vĩnh viễn

– Các tài liệu liên quan khác

…..

II

Hợp đồng

Đầu tiên

III

Kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, kết quả thanh tra, điều tra của các cơ quan pháp luật (trường hợp không có thì phải ghi rõ là không tồn tại)

Đầu tiên

II. Thứ tựughtiêuHở?n đầu tư

1. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Ngủvốn đầu tư ồn ào

Đã được phê duyệt

Thứ tựughtiêuHở?N

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

toàn bộ

1. Nguồn vốn đầu tư công:

1.2. Vốn ngân sách nhà nước

1.2. Vốn đầu tư công khác

2. Vốn tín dụng được Chính phủ bảo lãnh

3. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản nhà nước

4. Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

5. Các nguồn vốn khác (nếu có)

2. Chi phí đầu tư được quyết toán:

Đơn vị: đồngng

ĐÀN BÀnội dung chi phí

Ngân sách được phê duyệt

Đề xuất quyết toán kinh phí đầu tư

Tăng (+)
Sự giảm bớt (-)

Đầu tiên

2

3

4

HÀNG TRIỆUlái xeKhông

3. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản (nếu có):

III. Ghi chú đối với báo cáo quyết toán:

1. Tình hình triển khai:

– Ưu điểm và nhược điểm

– Nội dung dự án thay đổi so với chủ trương đã được phê duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

– Tuân thủ trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước

– Quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3. Khuyến nghị:

Kiến nghị về giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án

MỌI NGƯỜIU
(GIẾT)ý tưởngHọ và tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………ngAhy … thChâu Áng… năm….
CHỦ ĐẦU TƯ
(GIẾT)ý tưởngđóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09/QTDA

#Mẫu #báo #cáo #quyết #toán #dự #án #hoàn #thành #Mẫu #09QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09/QTDABáo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng/1 năm (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành. Mẫu gồm các thông tin: số vốn đầu tư, số chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, giá trị tài sản….. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước.Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09/QTDA1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất – Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09/QTDA(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số: 09/QTDA(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)CHỦ ĐẦU TƯ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————…………, ngày … tháng … năm…..BÁO CÁOQuyết toán dự án hoàn thànhCủa Dự án:……………………………..(Dùng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)1. Văn bản pháp lý:Số TTTên văn bảnKý kiệu văn bản; ngày ban hànhTên cơ quan duyệt (ban hành)Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)12345IHồ sơ pháp lý- Quyết định phê duyệt dự án, dự toán- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí- Văn bản phê duyệt dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư- Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn- Các văn bản khác có liên quan…..IIHợp đồng1………IIIKết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)1…II. Thực hiện đầu tư1. Nguồn vốn đầu tư:Đơn vị: đồngNguồn vốn đầu tưĐược duyệtThực hiệnGhi chú1234Tổng số1. Nguồn vốn đầu tư công:1.2. Vốn NSNN1.2. Vốn đầu tư công khác2. Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh3. Nguồn vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước4. Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước5. Nguồn vốn khác (nếu có)2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:Đơn vị: đồngNội dung chi phíDự toán được duyệtChi phí đầu tư đề nghị quyết toánTăng (+)Giảm (-)1234Tổng số3. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:1 .Tình hình thực hiện:- Thuận lợi, khó khăn- Những thay đổi nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư3. Kiến nghị:Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự ánNGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)………,ngày… tháng… năm….CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.