Linh Tinh

Mẫu báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

Tải xuống

6 cấp độ UDIT.

Mẫu báo cáo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

#Mẫu #báo #cáo #mức #ứng #dụng #công #nghệ #thông #tin #tại #cơ #sở #khám #chữa #bệnh

Mẫu báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnhBáo cáo mức ứng dụng CNTT vào khám chữa bệnh Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnhMẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám và chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, mức ứng dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đơn thuốcMẫu giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnhMẫu giấy giới thiệu khám bệnhNội dung cơ bản của mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh như sau:…….[1].……..……[2]……….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–Số: …. /…[3]……….…[4]……., ngày …… tháng …… năm 20……(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÁO CÁOMức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnhKính gửi:………………[1]………………….Tên cơ sở KBCB: [2] ………………………………………………………………..………Địa chỉ: [5] …………………………………………………………………………………….Người đứng đầu cơ sở KBCB:Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………….. Email: ………………..Căn cứ quy định tại Thông tư…/2017/TT-BYT ngày…tháng…năm 2017 của Bộ Y tế về Ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;…[2]….. đạt mức……[6]……về ứng dụng công nghệ thông tin.…[2]… báo cáo với …[1]… để tổng hợp, theo dõi kiểm tra và đăng tải thông tin theo quy định./.Nơi nhận:- Như trên;- Cục CNTT (để b/c);- Lưu: VT, CNTT.Thủ trưởng đơn vị(Ký tên đóng dấu)1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở KBCB.2 Tên cơ sở KBCB.3 Ký hiệu văn bản.4 Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.5 Địa chỉ cụ thể của cơ sở KBCB.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6 Mức UDCNTT.Mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.